Les proves d’accés a les titulacions d’ensenyaments esportius tindran lloc entre el 15 i el 18 de setembre

711

Els majors de 18 anys que vulguen cursar les proves per obtindre el títol d’ESo tindran la proba el 18 de juny

Actualitat Diària

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat les proves de caràcter específic per a l’accés a les diferents titulacions i cicles dels ensenyaments esportius per als dies 15, 16, 17 i 18 de setembre. Així mateix, s’ha publicat en el DOGV el calendari complet i el procediment per a l’admissió i la matriculació en aquestes titulacions esportives: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/12/pdf/2020_3284.pdf.

El període d’admissió i d’inscripció a les proves serà del 20 al 29 de juliol i de l’1 al 4 de setembre, els quatre inclosos. Davant de la situació originada per la pandèmia COVID-19, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha habilitat la possibilitat de remetre les sol·licituds d’inscripció i la documentació requerida per correu electrònic a la secretaria dels centres docents on es vol fer la prova, per tal d’evitar desplaçaments per a presentar-les als centres docents.

En la mateixa resolució de la convocatòria publicada en el DOGV es troben els models de sol·licitud i es detallen els centres docents examinadors de les proves específiques d’accés, així com l’adreça de correu electrònic i l’adreça del centre al qual s’enviaran les sol·licituds d’inscripció.

La data exacta, el lloc de realització i l’horari de cada prova específica seran comunicats pel centre que imparteix l’ensenyament corresponent, on s’oferisquen les diferents modalitats esportives.

Finalment, una vegada superades les proves, el període per a la formalització de la matrícula per a l’alumnat de cicle final de grau mitjà i cicle superior de grau superior comprendrà del 21 al 25 de setembre, mentre que el de l’alumnat de cicle inicial de grau mitjà serà de l’1 al 8 d’octubre.

Així, les titulacions que es cursaran en els centres públics valencians durant el curs 2020-2021 pertanyen a les modalitats esportives següents: atletisme, bàsquet, handbol, busseig esportiu, esgrima, futbol, futbol sala, hípica, muntanya i escalada, salvament i socorrisme i vela.

Les titulacions en ensenyaments esportius tenen com a finalitat preparar l’alumnat per a l’exercici de la seua activitat professional en escoles i centres d’iniciació esportiva, patronats de l’esport, empreses de serveis relacionades amb l’activitat física i l’esport, clubs, associacions i federacions esportives i en activitats extraescolars de centres docents.

El 19 de juny per a realitzar les proves d’obtenció del títol d’ESO per a majors de 18 anys

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha reactivat la segona convocatòria de la prova per a majors de 18 anys per a l’obtenció directa del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) de l’actual curs escolar, ajornada per la declaració de l’estat d’alarma sanitària per fer front a la COVID-19.

Els exàmens tindran lloc el divendres 19 de juny de 2020 seguint les instruccions que les autoritats sanitàries establisquen per a garantir la seguretat tant dels i les aspirants com del professorat que porta a terme les proves.

Aquest curs hi havia previstes dues convocatòries de les proves per a l’obtenció directa del títol d’ESO per a majors de 18 anys. La primera es va fer el passat 24 de gener i la segona estava previst realitzar-la el dia 29 de març, però es va suspendre tot el procediment davant de la declaració de l’estat d’alarma.

La directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, Margarida Castellano, explica que “la prioritat en el moment de declaració de l’estat d’alarma consistia a minimitzar al màxim el risc de contagi i per això es va suspendre la segona convocatòria de la prova, el tràmit de la qual es trobava en la fase de presentació de la sol·licitud d’inscripció”.

“Transcorregut aquest temps i tenint en compte les noves mesures de seguretat i la millora de la situació sanitària, subratlla Castellano, “la prioritat actual consisteix a minimitzar l’impacte que suposaria que no es realitzara la segona convocatòria anual de les proves”.

Per evitar el perjudici directe a les persones que volen continuar estudiant, Educació de la Generalitat ha decidit declarar d’interés general la represa dels tràmits administratius per a la realització de la segona convocatòria anual de les proves per a l’obtenció del títol de graduat en ESO per a majors de 18 anys.

 Vint dies naturals per a la inscripció telemàtica

Mitjançant aquesta resolució, la Conselleria alça la suspensió de terminis per a la tramitació d’aquesta convocatòria i, per tant, la continuació de les diverses fases del procediment administratiu, i així es reinicia el període de 20 dies naturals que restava per a la presentació de sol·licituds d’inscripció a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGV.

Les persones que, quan era el moment, no havien pogut realitzar la segona part de la inscripció, és a dir, el tràmit de presentació de la documentació corresponent davant de l’Administració, ho podran fer fins al dia 1 de juny de 2020 presencialment a través del registre de les direccions territorials d’Educació o per correu postal.

Les llistes provisionals i definitives de persones admeses i excloses a la prova que hagen efectuat la inscripció telemàtica apareixeran publicades, respectivament, els dies 2 de juny i 13 de juny de 2020, al final de la pàgina del portal GVA, des de la qual es fa la inscripció telemàtica.

Amb caràcter extraordinari, les persones inscrites telemàticament que no hagen pogut finalitzar el segon tràmit d’inscripció, el tràmit de presentació de la documentació corresponent davant de l’Administració, podran realitzar-lo davant del secretari o la secretària del tribunal assignat el mateix dia de realització de la prova.

La presentació de la documentació en aquestes circumstàncies té caràcter obligatori, per la qual cosa el dia de la prova aquestes persones han de presentar-se proveïdes dels dos exemplars de la instància de sol·licitud (per a l’Administració i per a la persona interessada) i d’original i còpia de la documentació d’identificació personal (DNI o NIE), acompanyada, si escau, dels originals i les còpies de la documentació acreditativa per a la sol·licitud d’exempció del mòdul de Valencià o de convalidacions de mòduls formatius superats anteriorment.

En el cas de les persones adultes amb dificultats per accedir a la instància telemàtica, es pot sol·licitar informació general i accés al formulari oficial de sol·licitud d’inscripció dirigint-se al Servei d’Ordenació Acadèmica per correu electrònic (proveslliures@gva.es).

Proves d’ingrès als ensenyaments de música i dansa

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el DOGV el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingrés i d’accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa en els conservatoris i els centres autoritzats d’ensenyaments artístics del territori valencià per al pròxim curs 2020-2021.

Totes aquestes proves es faran en les condicions de seguretat que determinen les autoritats sanitàries arribat el moment de la seua realització per tal de garantir la protecció, tant de l’alumnat com del professorat i de la resta de persones que participaran en l’organització d’aquestes.

 Aquest calendari estableix que el procediment d’inscripció a les proves serà telemàtic i estarà obert des de les 09.00 hores del 18 de maig fins a les 15.00 hores del 25 de maig, tant pel que fa a l’ingrés com l’accés als ensenyaments elementals de Música i Dansa.

Les proves d’ingrés per a entrar al primer curs dels ensenyaments elementals es faran del 2 al 18 de setembre.

No obstant això, els centres docents podran sol·licitar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial una autorització per a ampliar excepcionalment el període de realització de les proves d’ingrés fora del termini establit, al·legant les causes que justifiquen i motiven aquesta ampliació del termini.

 Pel que fa a les proves d’accés a un curs diferent del primer del grau elemental, aquestes es faran durant el mes de setembre, després de les d’ingrés en primer curs i abans de l’inici del període lectiu.

 Les proves d’accés al grau professional de Música i Dansa es desenvoluparan en dues convocatòries. La inscripció de la primera d’aquestes serà des de les 09.00 hores de l’1 de juny fins a les 15.00 hores del 9 de juny, mentre que en la segona serà des de les 09.00 hores del 15 de juliol fins a les 15.00 hores del 21 de juliol. Aquestes proves es realitzaran entre l’1 i el 10 de juliol en primera convocatòria i del 3 al 18 de setembre, en segona.

 Inscripció telemàtica als 18 conservatoris de la Generalitat

 La inscripció a les proves d’ingrés a primer curs o d’accés a cursos diferents del primer dels ensenyaments elementals de Música i de Dansa, així com per a fer les proves d’accés als ensenyaments professionals de Música i de Dansa en els 18 conservatoris públics de la xarxa de centres docents de la Generalitat es realitzarà exclusivament de manera telemàtica mitjançant l’aplicació web habilitada a aquest efecte.

 L’adreça web de l’aplicació serà accessible des de l’apartat d’Ensenyaments de Règim Especial de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, o directament mitjançant aquests enllaços: ensenyaments elementals (http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15946) i ensenyaments professionals (http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17074).

 En el cas dels ensenyaments elementals de Música i de Dansa, les llistes provisionals es publicaran el 22 de juny. En el cas dels ensenyaments professionals, les llistes provisionals es publicaran el 15 de juny per a la primera convocatòria i el 27 de juliol per a la segona.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací