L’Alcora constitueix el Consell Municipal de Medi Ambient que comptarà amb la participació de la ciutadania i associacions 

887

És un òrgan consultiu ideat per a canalitzar i afavorir el coneixement, planificació i gestió de tots aquells assumptes relacionats amb la protecció de l’entorn 

Actualitat Diària

L’Ajuntament de l’Alcora ha acollit aquest matí la reunió constitutiva del Consell Municipal de Medi Ambient de la localitat.

És un òrgan consultiu ideat per tal de canalitzar i afavorir la participació de la ciutadania, les associacions i altres entitats interessades en el coneixement, planificació i gestió de tots aquells assumptes relacionats amb la protecció i defensa del medi ambient urbà i rural, la millora de la qualitat de vida i l’increment de l’habitabilitat i sostenibilitat del municipi de l’Alcora.

Així ho ha explicat l’alcalde i regidor de l’àrea, Samuel Falomir, qui ha destacat que “és important donar apertura a les preocupacions i interessos que en aquesta matèria tan relevant puguen tindre els veïns i veïnes, proporcionar informació i estimular la participació en la presa de decisions”.

Seran temes d’especial interés els relatius a educació ambiental, atmosfera, residus, aigües i energia, entre altres.

El Consell tindrà, amb caràcter general, les següents funcions i competències: conéixer i informar els programes, iniciatives i decisions de l’Ajuntament de l’Alcora que tinguen incidència en el medi ambient; proposar actuacions a les regidories afectades; coordinar i concretar en propostes tot tipus d’iniciatives mig ambientals que partisquen de ciutadans o col·lectius socials, formen part o no, del Consell.

Així mateix, promourà campanyes de conscienciació ciutadana sobre temes mig ambientals, emetrà dictamen en els assumptes que, amb caràcter facultatiu, se sotmeten a consulta del Consell per l’Ajuntament.

D’altra banda, elaborarà, per pròpia iniciativa o a petició de l’Ajuntament, estudis o informes en el marc de les atribucions que li són pròpies, i realitzarà i elevarà anualment al Ple de l’Ajuntament, dins dels tres últims mesos de cada any, una memòria en la qual s’expose les seues consideracions sobre la situació mig ambiental de la ciutat i possibles solucions, així com una programació provisional pressupostària.

També són funcions del Consell: informar en l’elaboració del pressupost anual de la Corporació les partides en matèria de medi ambient; regular el règim d’organització i funcionament del Consell conforme amb el que es preveu en el reglament; i prémer l’opinió ciutadana, mitjançant l’organització de mecanismes de participació ciutadana, en temes d’excepcional rellevància i abast.

Podrà delegar en un dels seus membres perquè assistisca a les sessions de Comissions Informatives i del Ple municipal, sempre que el tema de què es tracte siga d’importància destacada per al medi ambient.

Els dictàmens seran vinculants, per la qual cosa, tal com s’aprovaran en el Consell, es remetran al Ple municipal perquè procedisca o no a la seua aprovació.

El Consell Municipal de Medi Ambient està compost pels següents membres: l’alcalde o persona en la qual delegue, que ostentarà la presidència; el regidor/a de Medi Ambient i un representant de cada partit polític amb implantació a l’Alcora; dos representants de la Plataforma No a la Contaminació; un representant d’ASCER i ANFFECC; un representant del Consell Econòmic Empresarial de l’Alcora; un representant del Consell Escolar Municipal; un representant del Consell de la Tercera Edat; un representant de l’Associació de Comerç i Sevicios de l’Alcora; un representant dels sindicats que tinguen representació en alguna empresa o administració pública de la localitat; un representant del Centre de Salut de l’Alcora; un representant de la Universitat Jaume I; i un representant de cada associació de veïns constituïda en el terme municipal de l’Alcora.

“I està obert perquè puguen sumar-se més col·lectius”, ha indicat Falomir.

Les sessions del Consell seran públiques, per tant, podran assistir els veïns i veïnes a seguir el debat, propostes, acords i votacions que es duran a terme.

A més, per tal d’afavorir la participació, quan acabe el torn de precs i preguntes, els assistents podran formular les seues preguntes, propostes, etc.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací