La Generalitat resol no autoritzar la demolició de la façana neoclàssica de la catedral de València

970

Actualitat Diària

La Direcció General de Cultura i Patrimoni no autoritza que el capítol de la catedral desenvolupe el projecte ‘Recuperació de la façana de les absidioles i coberta de la cúpula del reliquiari’, ja que suposaria una modificació substantiva del monument perquè suprimeix, de manera irreversible, un cos íntegre de l’edifici i altera la fisonomia actual de la façana entre la plaça de l’Almoina i la plaça de la Verge.

En la resolució enviada al capítol s’assegura que els elements arquitectònics que vol suprimir el projecte formen part del monument i afigen valor a la catedral perquè “el cos neoclàssic ha de considerar-se com una aportació que enriqueix el conjunt i no n’és un element impropi”.

El projecte presentat pel capítol té com a objectiu “la demolició de la coberta de l’espai entre les absidioles i el mur exterior” i també preveia la possibilitat d’acabar de completar un dels contraforts, completar el tambor i la coberta de la capella del reliquiari i una nova coberta a la capella de Sant Jaume. El resultat que es pretén oferir és un aspecte uniforme de tota la capçalera gòtica, que quedaria a la vista amb una tanca metàl·lica.

La catedral metropolitana va ser declarada bé d’interés cultural amb la categoria de monument històric i artístic pel Decret amb data 3 de juny de 1931. D’acord amb el que estableix l’article 35 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del patrimoni cultural valencià, les actuacions que incidisquen sobre aquesta han d’autoritzar-se per la conselleria competent en matèria de cultura.

Davant de la falta de l’estudi multidisciplinari sobre els efectes de la intervenció sobre tots els seus valors patrimonials, que l’ha reclamat l’Administració autonòmica al llarg d’aquests anys des que es va presentar el projecte en 2014 fins a 2019, és quan la Generalitat, a l’empara de l’article 7 de la Llei de patrimoni, va sol·licitar informació als següents òrgans consultius en matèria de patrimoni: la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València i el Consell Valencià de Cultura per a redactar la resolució administrativa.

De les quatre entitats, la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València es pronuncien de manera clarament contrària a la proposta del projecte i coincideixen en les consideracions següents: el valor patrimonial, quant a producte arquitectònic, de la catedral de València resideix en la conjunció de diverses arquitectures al llarg de la seua llarga història, realitzades amb molt de mestratge; el cos que es proposa eliminar no n’és un element impropi. Presenta molta qualitat en els seus materials i en la seua execució. És el resultat d’una renovació classicista de la façana de la catedral entre la plaça de l’Almoina i la plaça de la Verge, harmoniosament coherent amb els valors renaixentistes de l’Obra Nova; és un element que dona testimoniatge de la intervenció neoclàssica. L’objectiu del projecte presentat és artificiós, ja que la capçalera gòtica amb huit absidioles visibles des de l’exterior va ser transformada de manera molt primerenca (segle XIII) i reiteradament al llarg dels segles. No existeix una catedral gòtica ‘pura’ des de fa, almenys, 700 anys. El projecte presentat és considerat una repristinació que recorda errors comesos en els 70 del segle passat en la façana de la catedral que dona al carrer Micalet. Els valors estètics són canviants, per la qual cosa no es poden privar les futures generacions d’una part del monument fruit d’una etapa de la seua història.

La resolució s’ha redactat atenent els informes evacuats per les entitats consultives, els arguments de les quals són compartits pels serveis tècnics de la Direcció General de Cultura i Patrimoni.

El passat 19 de setembre es va donar trasllat de l’Informe tècnic al capítol catedralici perquè al·legara les consideracions oportunes que s’han tingut en compte en la resolució final.

Per tot això, la Generalitat resol no autoritzar el projecte ‘Recuperació de la façana de les absidioles i coberta de la cúpula del reliquiari’ perquè si ho autoritza estaria conculcant l’article 38 de la Llei de patrimoni cultural valencià, que estableix que “les intervencions respectaran les característiques i els valors essencials de l’immoble. Es conservaran les seues característiques volumètriques, espacials, morfològiques i artístiques, així com les aportacions de les diferents èpoques que han enriquit els seus valors originals”.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací