El Consell aprova els nous reglaments d’organització i funcionament de Primària i Secundària

844

Actualitat Diària

El Ple del Consell ha aprovat els decrets dels nous reglaments d’organització i funcionament (ROF) de Primària i Secundària que doten de més autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió els 1.420 centres docents públics del sistema educatiu valencià que imparteixen els ensenyaments obligatoris de Primària, ESO i Educació Especial, així com també Educació Infantil, Batxillerat i FP.

Els ROF de Primària i Secundària, que no s’havien renovat des de fa 22 anys, pretenen incidir en l’augment de l’autonomia per als centres docents, però mantenint un nivell de participació alt dels diferents sectors de la comunitat educativa de cada centre a través del claustre i el consell escolar.

Així mateix, també són una aposta per obrir els centres educatius públics a la societat que faciliten el coneixement de la seua oferta formativa per tal d’aconseguir que es converteixen en centres de formació permanent a l’abast de la ciutadania.

Els dos decrets regulen la participació de la comunitat educativa en l’organització, el govern i el funcionament dels centres educatius i la facilitació de la coordinació docent a través d’una sèrie d’òrgans de coordinació. Igualment, estableixen el marc d’actuació de la direcció dels centres i fixen les competències dels equips directius, així com les de cada un dels membres d’aquests.

La nova normativa fomenta la paritat entre dones i homes en els òrgans de govern i de coordinació docent. A més, també insta que, per a la denominació específica dels centres educatius, es promoguen noms de dones que han destacat en diverses disciplines, com a reconeixement de la seua aportació en tots els camps del saber i en els grans esdeveniments. L’objectiu d’aquesta mesura és augmentar el nombre de centres docents amb noms femenins i visibilitzar la tasca de les dones.

Els ROF estableixen les bases per a l’exercici de l’autonomia per part dels centres educatius des de diferents punts de vista: pedagògic, mitjançant l’elaboració del projecte educatiu de centre (PEC); organitzatiu, mitjançant les normes d’organització i funcionament, i de gestió dels recursos, mitjançant el projecte de gestió, tot això recollit en la programació general anual (PGA).

Dins d’aquesta programació general anual, s’atorga una importància especial al pla d’actuació per a la millora (PAM), en què es concreta la intervenció educativa que es portarà a terme al centre educatiu. En aquest sentit, els centres, per al compliment dels seus projectes educatius, podran proposar requisits de titulació i capacitació professional respecte a llocs de treball determinats, d’acord amb les condicions i els límits que establisca la conselleria.

Una altra de les novetats és que a partir d’ara el nombre d’hores lectives setmanals perquè els equips directius desenvolupen les seues funcions s’assignaran de manera global al centre i la direcció, en l’exercici de les seues competències, disposarà d’autonomia per a distribuir-les entre els membres de l’equip directiu. Al mateix temps, s’estableix que durant la jornada escolar haurà de garantir-se la presència de, com a mínim, un membre de l’equip directiu.

Reforçament dels equips directius

Els nous ROF reforcen els equips directius, ja que generalitzen, en el cas d’Infantil i Primària, la creació de la figura del cap d’estudis per als centres de 6 a 8 unitats i la de la vicedirecció per a tots els instituts d’Educació Secundària.

Els dos decrets desenvolupen també el règim de funcionament i l’estatut jurídic del consell escolar i del claustre de professorat. Així, entre les noves funcions dels consells escolars es troba el fet de designar una persona per al foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.

Un altre canvi destacat, que millorarà el funcionament dels consells escolars, és que les persones electes podran ser destituïdes quan el nombre de faltes reiterades d’assistència no justificades a les sessions convocades al llarg d’un curs acadèmic supere el 50 % d’aquestes. A més, el personal no docent especialitzat de suport a la inclusió, com ara els educadors, podrà participar en el claustre, amb veu però sense vot.

Respecte al nomenament de tutors s’indica que, tant en primer de Primària com en primer d’ESO, les persones que exercisquen la tutoria seran, sempre que siga possible, professorat amb destinació definitiva al centre.

A més, en el cas de Secundària, Batxillerat i FP, els tutors hauran de fer una reunió trimestral com a mínim amb els pares i mares, i estaran obligats a informar l’alumnat i les famílies dels criteris d’avaluació, les proves que cal realitzar, els objectius i els continguts, el període d’avaluació, així com la programació i els drets i els deures de l’alumnat.

Amb la filosofia d’afavorir l’autonomia dels centres, els equips directius, oïts el claustre i el consell escolar, podran assignar a personal docent determinat del centre la realització d’altres tasques necessàries per a l’organització i el bon funcionament del centre d’acord amb els criteris establits pel claustre de professorat, i a proposta de la direcció d’estudis.

Això, per exemple, obri la porta a crear noves figures com la del coordinador de la biblioteca escolar, o les que el centre considere oportunes per a desenvolupar el seu projecte educatiu. Les hores de dedicació d’aquest personal a les noves tasques encomanades podran anar a càrrec del nombre global d’hores lectives setmanals establides per a les diferents coordinacions.

Carta de compromís educatiu amb les famílies

Respecte a la participació i la col·laboració social, es destaca que els centres promouran compromisos amb les famílies per al desenvolupament d’activitats amb la finalitat de millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat i promoure’n la participació democràtica, podran establir vincles associatius amb diferents xarxes de voluntariat, associacions culturals o altres agents socials.

En aquest apartat cal destacar que, en aplicació del projecte educatiu de centre (PEC), cada escola o institut públic ha de formular una carta de compromís educatiu amb les famílies. La carta de compromís educatiu expressarà els compromisos que cada família i el centre acorden en relació amb els principis que la inspiren, i que han de ser els necessaris per a garantir la cooperació entre les accions educatives de les famílies i el centre educatiu en un entorn de convivència, respecte i responsabilitat en el desenvolupament de les activitats educatives.

Els nous ROF també regulen la figura del voluntariat escolar, que segons els dos decrets naix amb la finalitat de promoure l’obertura dels centres docents a l’entorn i de millorar l’oferta de les accions educatives realitzades pels centres. Aquests vincles amb les xarxes de voluntariat han d’estar prèviament autoritzats pel consell escolar.

Els ROF també inclouen el reconeixement de la importància de l’avaluació dels centres, amb el propòsit de proporcionar a tots els agents implicats en el sistema educatiu la informació fiable i suficient per a fonamentar els judicis, les decisions, les pràctiques i les polítiques d’ensenyament que afavorisquen l’aprenentatge i la formació de la ciutadania. Una avaluació que serà tant interna, a càrrec de la mateixa comunitat educativa, com externa, per la Conselleria d’Educació.

Els dos decrets contenen diferents disposicions transitòries. Així, en el cas de Secundària, cal citar les que indiquen que serà d’aplicació supletòria pels centres de Formació de Persones Adultes (FPA) i pels centres integrats públics de Formació Professional (CIPFP), així com els centres que imparteixen ensenyaments artístics mentre que no es regule específicament l’organització i el funcionament d’aquests.

Els dos decrets entraran en vigor l’1 de setembre de 2020, excepte la disposició transitòria quarta del decret de Primària, que ho farà l’endemà de la seua publicació en el ‘Diari Oficial de la Generalitat’. Aquesta disposició fa referència al manteniment de la jornada autoritzada, per als centres amb un pla específic d’organització de la jornada escolar, o de la jornada que tinguen el curs 2019-2020, per als que no disposen d’aquest pla específic, mentre que la Conselleria d’Educació no publique una nova regulació de la jornada escolar.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací