Universitats informa sobre el procediment i les mesures d’adaptació de les PAU

562

Actualitat Diària

La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport han publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana les instruccions per a l’organització del procediment i les mesures d’adaptació en les proves d’accés a les universitats públiques valencianes per a l’alumnat que presenta necessitats específiques de suport educatiu.

Pot sol·licitar aquesta adaptació l’alumnat que vagi a presentar-se a les proves d’accés i cursi estudis de segon de Batxillerat o disposi d’un títol de Grau Superior de Formació Professional; les persones que es matriculin en la modalitat de majors de 25, 40 i 45 anys; els alumnes que cursin estudis en altres sistemes educatius o presentin titulacions que permetin la seva participació en les proves d’accés a la universitat; les persones que es presentin tenint anteriorment aprovades les proves. Tots ells hauran d’acreditar necessitats específiques de suport educatiu.

Es considera alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu aquell que ha estat així identificat per un servei especialitzat d’orientació i present discapacitat auditiva; discapacitat visual; discapacitat motriu; trastorn greu de conducta; trastorn mental greu; trastorns de l’espectre de l’autisme (TEA); altres trastorns del desenvolupament neurològic; dificultats específiques d’aprenentatge; trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH); trastorns de la comunicació, el llenguatge i la parla; o trastorns associats a causa orgànica o fisiològica.

Per a totes les persones participants en les proves d’accés, especialment per a aquelles amb mobilitat reduïda o limitacions sensorials, es garantiran les condicions d’accessibilitat en els accessos i en les dependències dels espais on es desenvolupin les proves.

Així mateix i vinculat a les necessitats de l’alumnat, es poden sol·licitar les adaptacions individuals següents: adaptacions en el format de la prova; adequació dels criteris d’avaluació; adaptacions de temps i espais; tecnologies de la informació i la comunicació; mobiliari adaptat; així com personal de suport.

Presentació de sol·licituds

Els alumnes interessats a sol·licitar mesures d’adaptació per a les proves hauran de remetre les peticions des de l’11 fins al 22 de gener.

Els estudiants de segon curs de Batxillerat ho faran en la secretaria del centre on estan cursant els seus estudis; les persones amb el títol de Formació Professional de grau superior hauran de presentar la petició en el centre on van realitzar el dipòsit del títol; els que es presentin a les proves d’accés a la universitat per a majors de 25, 40 o 45 anys o amb titulacions que permetin la participació en aquestes proves, hauran de presentar les sol·licituds en el servei psicopedagògic escolar (SPE) més pròxim al seu domicili; i les persones que ja s’hagin presentat a les proves en el curs anterior i optin per presentar-se de nou aquest curs, hauran de fer la sol·licitud en el mateix centro en que la van fer en el seu moment.

Una vegada rebudes les peticions d’adaptació, el departament d’orientació del centre educatiu receptor o el servei psicopedagògic escolar, realitzarà l’informe sociopsicopedagógico, on s’identificaran les necessitats específiques de suport educatiu i s’especificarà el grau de suport.

El centre receptor remetrà les sol·licituds, juntament amb la documentació acreditativa, a les universitats que seran les encarregades d’enviar-les a la Subcomissió de suport educatiu, que procedirà a valorar i emetre les resolucions provisionals i definitives d’adaptació.

Les adaptacions concedides seran d’aplicació exclusiva per a les proves d’accés a la universitat convocades l’any en què s’hagi emès la resolució individual d’adaptació. A més, la concessió d’adaptacions no garanteix que es concedeixin aquestes adaptacions en el grau universitari al qual s’accedeixi.

Objectiu conjunt d’Universitats i Educació

L’objectiu de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport és establir un procediment que tingui en compte la situació de les persones a necessitats específiques de suport educatiu i elimini les barreres que limiten l’accés i garanteixi així la igualtat d’oportunitats, sempre des dels principis de qualitat, equitat i accessibilitat universal i sense renunciar al mèrit i capacitat.

Cal destacar també que estàs instruccions han estat consensuades amb representants de les universitats públiques valencianes. Així mateix, s’ha consultat a les associacions representatives implicades i han estat negociades en la taula sectorial d’educació.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací