Castelló ofereix una plaça de Policia Local ‘només per a dones’ per a Violència de Gènere i Domèstica

673

Csif denuncia la inconstitucionalitat de la proposta i reclama un servei de Viogen les 24 hores del dia tota la setmana

El sindicat Csif de Policia de Castelló, ha presentat un recurs d’alçada contra la circular de l’Ajuntament que pretén ampliar la patrulla de Violència de Gènere (Viogen) amb una plaça a la qual només puguen optar les dones. El sindicat entén la problemàtica de la violència de gènere i denúncia la seua falta d’operativitat, ja que només té dotació per a funcionar de dilluns a dimecres al matí i de dijous a diumenge a la vesprada. ofereix la seua col·laboració, però indica que es vulnera el principi fonamental d’igualtat.

EM/ Actualitat Diària

Es trenca el principi d’igualtat en l’oferta de places de lloc de treball en limitar el sexe de les persones que poden presentar-se per a cobrir-les? El sindicat de Policia Local Csif està convençut que si, que es vulnera la Constitució pel que fa a un dret fonamental com és el de la igualtat.

L’origen d’aquesta polèmica sorgia ahir arran de la circular emesa en la Policia Local de Castelló, en la qual s’informava: “Sorgida la necessitat d’incrementar el Grup de violència de Gènere (Viogen), amb la finalitat d’atendre les víctimes de violència de gènere i domèstica de manera personal i permanent, especialment en els torns de demà i de vesprada, s’incrementarà el grup en un policia amb categoria d’agent de sexe femení, per la qual cosa les interessades components del Cos, tenen un termini de set dies hàbils a partir de la present, per a sol·licitar-lo en nota interna dirigida a Planificació i Serveis”.

Circular Policia Local CS Viogen 060220

Una vegada coneguda la circular, el Sindicat de policia de Csif, acordava presentar un recurs d’alçada en contra d’aquesta circular. No és que el sindicat siga contrari al fet que s’incremente la dotació de la patrulla de Viogen, manifesten, és que no entenen que per a incrementar aquest servei s’exigisca que l’agent de carrera tinga un sexe concret.

Les limitacions de Viogen

És més, el sindicat posa l’accent en les limitacions actuals de Viogen, que només disposa de personal per a atendre els casos de violència de gènere i violència domèstica de dilluns a dimecres al matí, i dijous a diumenge a la vesprada.

És a dir, que si s’entén que es tracta d’un servei principal per a fer front a una xacra que produeix cada vegada més casos i més conseqüències, no pot entendre’s una limitació de servei d’aquestes característiques. La violència domèstica i contra les dones no tria dies ni hores, per la qual cosa l’efectivitat de la patrulla és limitada. “No podem compartir que només existisquen patrulles especialitzades en Viogen, de dilluns a dimecres al matí (sense dotació tardes i nits) i dijous a diumenge a la vesprada (sense dotació matins i nits).

​El recurs d’alçada, dirigit a l’alcaldessa de Castelló, té com a objectiu, informar l’alcaldessa de la situació actual de la patrulla i les seues limitacions, i a més, que se suspenga aquesta Circular i s’emeta una altra en la qual s’oferisquen més places per a Viogen, i a les quals puguen concórrer tant dones com homes policies de carrera. Però també està dirigit al regidor delegat, al departament de Recursos Humans i al cap de Policia.

Contingut del recurs d’alçada

“A la Sra. alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Castelló.

​Al Sr. regidor delegat de Policia Local d’aquest Ajuntament de Castelló, i Sr. regidor delegat de recursos humans.

​Al Sr. cap de la Policia Local.

​Referència: Circular 2/2.020 de 6 de febrer de 2.020, de vacant d’agent femenina en Grup de Violència de Gènere.

Recurs d’alçada

​La Secció Sindical del Sindicat CSI-F, representada en aquest acte pel seu Delegat Don Miguel Ángel Guillamón Naches, amb domicili a l’efecte del present al carrer ………., de Castelló i proveït del N.I.F. ………, davant la persona i òrgans municipals identificats en l’encapçalament compareix i diu:

​Primer. Antecedents.-

​Amb data 6 de febrer de 2.020, i per part del Sr. intendent …….., es publica la circular número 6/20 identificada en l’encapçalament d’aquest escrit i el contingut del qual es dona per reproduït en aquest moment.

​Que no trobant ajustat a Dret la referida circular, dit siga amb el major dels respectes, s’interposa dins del termini i en la forma escaient, i amb les al·legacions que s’indicaran, el següent: Recurs d’alçada

Primer.- Compartim, com no podia ser d’una altra manera, la preocupació pel tema del que es coneix com a violència domèstica i violència de gènere (terrorisme familiar), és completament inassumible que en una societat avançada, democràtica i de dret, aquests temes continuen existint i aquestes morts, i altres drames personals evitables, continuen produint-se.

​Ahir mateix, vam conèixer la confirmació pel Govern d’Espanya, com a violència de gènere de la dona assassinada a Gijón, la qual cosa eleva ja a 8 dones víctimes del terrorisme de gènere en el que va d’aquest any 2.020.

​Cert, que entenem que no sols la reacció és l’única solució a aquest malament, la formació i la prevenció per persones amb coneixements reals en la matèria, és important i imprescindible, si bé i desgraciadament els resultats poden produir-se en un mitjà termini, i això està allunyat de certs curtterminismes que es pretenen. La patologia no se soluciona exclusivament amb policia i jutjats, aquests són necessaris, imprescindibles, però no suficients. Quan intervenen a vegades el mal ja s’ha produït.

​Resulta descoratjador conéixer que de les huit víctimes cap havia presentat prèviament denúncia, amb el que els recursos reactius públics no han intervingut fins i tot. Ha de ser la formació, començant pel col·legi, i la prevenció, la qual cosa també cal potenciar.

​Aquest sindicat s’ofereix per a quantes mesures considere oportú aquesta Alcaldia, en aquest tema tan greu. Cada vegada que assassinen a una dona, cada vegada que lesionen a una d’elles, fallem tots.

​Segon.- En el tema de la reacció aquest sindicat no pot oposar-se de cap manera que els recursos policials en matèria de violència domèstica i violència de gènere s’incrementen.

​És més, considerem, que hauria d’existir una patrulla especialitzada en aquesta matèria les 24 hores i durant tots els dies de l’any. No podem compartir que només existisquen patrulles especialitzades en Viogen, de dilluns a dimecres al matí (sense dotació tardes i nits) i dijous a diumenge a la vesprada (sense dotació matins i nits).

​Així de les 168 hores setmanals, només 56 estan cobertes, la qual cosa representa en el millor dels casos, solament un 33,3%.

​Servisca aquest recurs d’alçada per a comunicar a la senyora alcaldessa que ha d’existir una patrulla especialitzada en tot moment, i considerem que els recursos, ben planificats ho permeten sense problema de cap mena.

​Tercer.- Després dels apartats previs i després de les propostes formulades a la senyora alcaldessa presidenta d’aquest Ajuntament, hem d’entrar en el propi d’aquest Recurs d’alçada.

​En la circular, hui recorreguda, s’indica textualment que per a optar a aquest lloc cal ser “Agent (sexe femení) funcionària de carrera.

​No podem compartir-ho.

​Considerem que ho han de perseguir les Administracions Públiques és oferir a la societat els millors resultats amb el menor cost possible i això ha d’interpretar-se que cal triar a la millor o a millor per al lloc, amb independència de quin siga la seua raça, sexe, religió, opinió, etc.

​No ho diem nosaltres, ho diu l’article 14 de la nostra Constitució.

​Podrà oposar-se que el sistema Viogen indica que preferent agent femení, però ni diu exclusivament, ni és requisit indispensable.

​Quart.- En realitat el que a vegades es pretén presentar perquè es considera políticament correcte, com una discriminació positiva, la qual cosa realment existeix sota aqueixa vestidura, en un masclisme encobert. Aquestes mesures, com aquesta circular hui recorreguda, entén intrínsecament, que, si no es limita l’accés a les dones, aquestes no podran traure en peus d’igual i capacitat, els llocs per si mateixes i els seus propis mèrits.

​I això que no és compartit per aquest sindicat no és acceptable de cap manera. Estem convençuts que tant dones com homes poden optar a aquesta plaça i segons la seua capacitat, mèrit i formació obtindre-la. El que ens ha de preocupar és el millor servei públic i a això ens hem de dirigir tots.

​Cinqué.- És més, la circular fa referència tant a violència de gènere com a violència domèstica, que són expressions de diferents situacions jurídiques, perquè mentre en la violència de gènere l’autor sempre és un home i la víctima sempre és una dona que estiguen o hagen estat units per certa relació d’afectivitat, en la violència domèstica no és així necessàriament, abastant situacions d’home-home, dona-dona, dona-home, home-dona… fins i tot sense relacions familiars entre ells i amb la convivència com un dels seus possibles requisits…

​Per això tampoc s’entén, com ja no s’entenia prèviament, el requisit “sine qua non” establit en la circular que prohibeix l’accés a agents del sexe masculí.

​Per tot això i admetent el present recurs d’alçada, sol·licitem de la senyora alcaldessa:

​Primer.- Que tinga per efectuades les manifestacions respecte a la conveniència d’incrementar la formació i la prevenció, per persones amb coneixements pràctics i reals, en la matèria, oferint-se aquest sindicat de manera desinteressada per a quant considere adequat aquesta Alcaldia.

​Segon- Que tinga per efectuades les manifestacions, respecte a la necessitat de l’existència d’una patrulla especialitzada en violència domèstica i violència de gènere, les 24 hores del dia, i tots els dies de l’any, existint recursos personals suficients per a això, i evidentment no per a via telefònica com diu la circular, sinó per a intervencions reals.

​Tercer.- Que a la vista del manifestat procedisca a revocar la circular 2/20 permetent el poder accedir al lloc existent a qualsevol agent de carrera d’aquesta policia local amb independència del seu sexe. El que ha de prevaldre’s és la preparació i la capacitat, res més.

​Quart.- Finalment, i mentre es tramita aquest recurs i afectant el contingut de la circular a drets fonamentals com és el de la igualtat, sol·licitem expressament la suspensió de la circular 2/2020, fins a la resolució expressa d’aquest recurs, incloent el termini de sol·licitud establit en aquesta.”

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací