Turisme destina 18 milions d’euros en ajudes directes a professionals i empreses del sector

480

Actualitat Diària

El Consell, reunit en sessió plenària, ha aprovat el decret d’aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d’ajudes a professionals del sector turístic i empreses turístiques que desenvolupin les seves activitats en la Comunitat Valenciana.

A través d’aquest decret, Turisme Comunitat Valenciana destinarà, del seu propi pressupost, un total de 18 milions d’euros en ajudes directes al sector turístic.

L’impacte de l’elevada incidència del SARS-CoV-2 i de les mesures adoptades per a intentar controlar l’expansió de la pandèmia s’ha deixat notar amb intensitat sobre el nivell de vendes i l’ús del sector turístic valencià.

Per això, i per a evitar l’escanyament econòmic d’autònoms i pimes turístiques a conseqüència de les mesures de contenció adoptades, es fa necessària l’aprovació immediata de les bases reguladores i de concessió d’ajudes directes a empreses i professionals del sector turístic.

Aquest decret inclou entre els destinataris de les ajudes als establiments en els quals té lloc l’estada turística, a les empreses que actuen en l’àmbit de la intermediació entre oferta i demanda turística i al conjunt de l’oferta turística experiència que en clau qualitat i producte turístic contribueix a diferència a la Comunitat Valenciana d’altres destins competidors.

Cal ressaltar que aquesta línia d’ajudes, complementen a les contemplades en el Pla Resistir i la percepció de les ajudes serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques que a data d’inici del termini de presentació de sol·licituds reuneixin els següents requisits:

1. Formar part d’algun dels següents col·lectius:

a) Ser titular d’un establiment d’allotjament turístic inscrit en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana dels establerts en l’article 2, apartat a), d’aquest decret.

b) Ser titular d’una agència de viatges inscrita en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.

c) Estar adherit a algun dels següents programes de política turística promoguts per Turisme Comunitat Valenciana: CreaTurisme, SICTED, L’Exquisit Mediterrani, o Mediterranew Musix.

2. En el cas que el sol·licitant sigui una persona treballadora autònoma, aquesta deurà, a més, figurar d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, així com en l’Impost d’activitats Econòmiques a data d’inici del termini de presentació de sol·licituds.

3. En el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, aquesta deurà, a més, estar donada d’alta en el cens d’activitats econòmiques de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària a data d’inici del termini de presentació de sol·licituds.

4. Tenir domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.

5. No incórrer en alguna de les prohibicions previstes en l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

Distribució de les ajudes

a) Per a titulars d’establiments d’allotjament turístic es destinarà un import global màxim de 9.100.000 euros.

b) Per a titulars d’agències de viatges inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana es destinarà un import global màxim de 2.500.000 euros.

c) Per a persones físiques o jurídiques adherides a algun dels següents programes de política turística: CreaTurisme, SICTED, L’Exquisit Mediterrani i Mediterranew Musix es destinarà un import global màxim de 6.400.000 euros

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací