L’Ajuntament de Castelló demanarà un préstec de 7 milions per al palau de Borrull i altres inversions

1017

També seran a càrrec del crèdit els Pressupostos Participatius o les actuacions de fons Edusi del 2019

L’equip de Govern de l’Ajuntament de Castelló ha entregat ja el projecte de pressupostos per a 2019 que pretén aprovar en el ple extraordinari del dia 28, si compta amb els suports necessaris. La meitat del capítol d’inversions es finançarà amb càrrec a un préstec de 7 milions d’euros, en el qual s’inclou una partida de més de 1,7 milions per a la remodelació de l’edifici de la plaça Borrull. També seran finançats amb càrrec al crèdit els Pressupostos Participatius i les actuacions Edusi de 2019. Els informes tècnics recorden la necessitat d’ajustar la despesa.

Esperanza Molina/ Actualitat Diària

L’Ajuntament de Castelló ha iniciat el compte arrere per a l’aprovació dels pressupostos municipals de 2019, que han sigut entregats als grups municipals de l’oposició: PP, CS i CseM, amb un marge de 5 dies perquè realitzen les seues esmenes i valoracions.

Després de l’aprovació de la proposta ahir, per una Junta Extraordinària de Govern, s’ha mantingut ja una primera reunió entre els portaveus municipals. L’itinerari previst per l’equip de Govern (PSOE + Compromís) conclouria dilluns que ve, 28 de gener, en el ple extraordinari convocat ja per a les 09.00 hores del matí. Per a tirar avant els comptes el bipartit necessita el suport de, almenys, un dels grups de l’oposició, previsiblement CseM que ja ha anunciat que presentarà esmenes.

Inversions Municipals programades 2019

En enguany electoral l’alcaldessa anunciava, en la seua trobada amb els periodistes, un paquet d’inversions que ascendiria a 14 milions d’euros

Inversió però amb préstec de 7 milions

Però el problema, és que l’entitat municipal no té capacitat per a finançar la totalitat d’aqueix programa, que no pot costejar amb fons propis i ingressos previstos.

Per això, la proposta de pressupostos contempla la subscripció d’un nou préstec municipal de 7 milions d’euros per a poder completar aquesta inversió.

Amb càrrec a aquest crèdit es finançarien, entre altres coses, una primera aportació d’1.748.412,82 euros per a la rehabilitació de l’edifici de la plaça Jutge Borrull, antics jutjats de Castelló, la propietat dels quals pertany a la Generalitat Valenciana. Es tractaria només d’una xicoteta part de l’aportació compromesa per l’Ajuntament de Castelló per a recuperar aquest edifici, en el qual tindrà un ús compartit de les instal·lacions amb l’òrgan autonòmic.

També hauran de finançar-se amb càrrec al préstec, les aportacions municipals dels projectes Edusi de l’anualitat de 2019. Cal recordar que Els Fons Europeus contemplen una sèrie d’actuacions valorades en 20 milions d’euros, però amb un finançament del 50% (10 milions d’euros) per part d’Europa i un altre 50% (10 milions d’euros), que hauran de ser aportats pel consistori municipal. L’anualitat del 2019 suposa per part de l’Ajuntament, una consignació de 2.625.519 euros.

El bipartit, en els seus comptes, també preveu assignar una quantia d’1.100.000 euros per a Pressupostos Participatius, també amb càrrec al préstec dels 7 milions.

Un pressupost de 181,8 milions d’euros

El pressupost de l’Ajuntament de Castelló per a 2019 ascendirà a 181.825.255,92 euros que s’estableix de la següent forma.

Els ingressos

La major part dels ingressos de l’Ajuntament de Castelló procedeixen dels recursos ordinaris, que ascendeixen a 169.043.555,38 euros, i on s’integren els Impostos Directes, Impostos Indirectes, Taxes, preus públics i altres ingressos, transferències corrents i ingressos patrimonials. (Informe Econòmic del Pressupost)

L’Ajuntament també comptarà amb altres ingressos, com els actius financers (175.000 euros) i els passius financers (7 milions d’euros) o, dit en terme col·loquial, el préstec que se sol·licitarà per a cobrir les inversions proposades

Les despeses

En el que correspon a les despeses municipals, la partida més engruixada és la que fa referència a les Despeses Corrents i Serveis que presta l’entitat municipal, que ascendirien a 79.727.123,39 euros. Aquest capítol, segons l’informe econòmic que acompanya a les previsions, comporta una reducció del 0,86% sobre el pressupost de 2018.

La segona partida més gran de la despesa, al qual es destina el 34,20% dels fons municipals, serà el de Personal, en el qual es gastaran 62.192.196,57 euros. Ací si que es produeix un increment de despesa amb respecte a 2018, que es distribueix de la següent manera.

Les despeses financeres municipals, ascendeixen a 882.672,33 euros. Els actius financers a i els passius financers a:

Suposa una reducció notable respecte a exercicis anteriors per l’amortització anticipada de deute, amb un capital degut pendent de 38.700.599,89 euros.

L’estructura del deute municipal està establida de la següent forma (Informe Econòmic del Préstec):

En Transferències Corrents, la quantitat pressupostada és de 15.326.502,18 euros. Es reparteixen entre les subvencions nominatives (2.879.512,74 euros). Subvencions no nominatives (1.379.370 euros). Subvencions als grups polítics municipals (54.733 euros). I aportacions municipals a premis i altres conceptes de transferències (11.067619,44 euros).

En aquest últim apartat s’integral pressupost dels tres patronats Municipals d’Esports, Turisme i festes, i el Consorci del Pacte Local per l’Ocupació.

El Fons de Contingència està dotat amb 200.000 euros. Les Inversions reals, tal com s’ha apuntat anteriorment, s’han quantificat en 14.015.828,82 euros. I en Transferència de Capital, amb una partida de 290.164,03 euros s’integren les partides relatives a a la reforma de la seu social d’Alcer Castalia (36.000 euros), per a la construcció del Centre Residencial Afanias (100.000 euros), la subvenció a la Comunitat de Regants (69.164,03 euros), i la consignació de 85.000 euros per a la rehabilitació d’habitatges.

En Passius Financers s’inclou tant el deute municipal, que com s’ha indicat, a 31 de desembre ascendia a 38.700.569,89 euros, però també altres conceptes com els compromisos municipals de devolució de la Participació dels Tributs de l’Estat de de 2008, i la devolució de 2009. Per tant, el Passiu Financer total ascendiria a 46.218.572,11 euros.

Cal fer referència també al que indiquen els informes tècnics, i concretament l’Informe d’Intervenció, en el qual es fa referència a la necessitat d’ajustos per a conéixer la capacitat real de finançament en termes de comptabilitat.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací