La Generalitat flexibilitzarà la gestió del pressupost per a adaptar-lo a la lluita contra el coronavirus

694

Actualitat Diària

El Consell ha aprovat un decret llei de mesures extraordinàries en matèria economicofinancera que té com a objectiu principal simplificar i flexibilitzar la gestió pressupostària per a adaptar-la millor a la lluita contra la crisi produïda per la COVID-19.

La greu situació social que viuen algunes persones i la ràpida paràlisi que està afectant amplis sectors de la nostra economia han fet necessària l’adopció, amb la màxima urgència, d’aquestes mesures extraordinàries.

Mesures d’agilitat administrativa

El decret contempla l’agilitació del pagament d’abonament a compte i de bestretes d’ajudes relacionades amb la COVID-19 i, en els contractes vinculats a mesures relacionades amb el coronavirus, se suprimeix temporalment el tràmit de l’autorització de la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics.

Així mateix, es permet realitzar transferències des de crèdits per a operacions de capital a crèdits per a operacions corrents quan l’objecte de la modificació siguin actuacions destinades a la lluita contra el coronavirus.

A més, de manera excepcional durant el 2020, s’atribueix al conseller d’Hisenda i Model Econòmic la competència per a aprovar les modificacions pressupostàries que tinguin el seu origen o la seva causa en l’adopció d’actuacions destinades a fer front a la COVID-19, excepte aquelles que suposen la reassignació dels crèdits entre diferents seccions pressupostàries; les que afectin línies de subvenció nominatives, i en aquest cas la competència correspondrà al Consell; o aquelles modificacions pressupostàries l’autorització de les quals sigui competència de les persones titulars de les conselleries, segons article 25 de la Llei de Pressupostos.

Liquiditat per als proveïdors

Durant l’exercici 2020, el Consell també podrà autoritzar modificacions pressupostàries de línies de subvenció de caràcter nominatiu, a proposta de les conselleries interessades, sempre que compleixin els requisits per a la tramitació i, en el seu cas, autorització.

Així mateix, s’aprova un règim excepcional i temporal, mentre es mantingui l’estat d’alarma, per a la cessió a tercers per part dels creditors de la Generalitat de crèdits dels quals siguin titulars.

També es modifica la disposició addicional segona del Decret llei 1/2020, de 27 de març del Consell, agilitant els tràmits relatius als contractes destinats a atendre les necessitats de la crisi que siguin formalitzats per l’Administració, els seus organismes públics o les seves entitats de dret públic.

L’objectiu és millorar la liquiditat dels proveïdors de la Generalitat, reforçant el suport que l’economia valenciana necessita en aquests complicats moments, en particular, el sector relacionat amb l’atenció residencial a les persones majors.

Gestió de les donacions

S’inclouen a més un conjunt de mesures per a facilitar les donacions, que quedaran afectades al finançament exclusiu de les despeses derivades de la COVID-19.

Així, s’ha habilitat un compte per a centralitzar totes les donacions (IBAN ES03 2100 8681 5002 0009 0086), tant les futures com les ja realitzades, per a ajudar en la lluita contra la COVID-19. A més, s’estableix que aquestes donacions generaran crèdit en el pressupost de la Generalitat sense necessitat d’acceptació expressa.

Es regulen també les donacions d’equipament i subministraments derivats de la lluita contra la COVID-19 que tinguin consideració de béns mobles, de manera que es consideraran acceptades per la seva mera recepció per la Conselleria de Sanitat Universal.

Per part seva, les donacions de béns immobles seran acceptades per la Conselleria d’Hisenda, que és la competent en matèria de Patrimoni, podent destinar-se els immobles directament a la lluita contra la COVID-19 o alienar-se i aplicar el producte obtingut a aquesta finalitat.

Ajornament del pagament de l’aigua

S’adopten també mesurades d’ajornament sense interessos del pagament del Cànon de Sanejament, que paguen els ciutadans a través del rebut de l’aigua, i que gestiona l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR) de la Comunitat Valenciana.

La mesura s’aplicarà en les factures d’aigua referides als consums realitzats durant els mesos d’abril, maig i juny de 2020 i la seva exigència mitjançant pagaments fraccionats aquest produirà en les factures o rebuts que s’emetin durant els 18 mesos posteriors.

Canvis en la Renda Valenciana d’Inclusió

També es modifica la Llei 19/2017 de 20 de desembre, de Renda Valenciana d’Inclusió, en relació amb el règim jurídic del càlcul de la prestació que en cada cas correspongui i dels complements a aquesta, entre altres aspectes, per part de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Modificacions pressupostàries

En el decret també s’annexen modificacions pressupostàries, que es realitzen ja en aquest mateix decret, relatives a l’impuls de canals telemàtics de venda d’aliments per part de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Així mateix, es realitzen modificacions pressupostàries per a donar suport a les accions singulars desenvolupades per associacions empresarials vinculades a la indústria valenciana, per part de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

En un altre sentit, es modifica la línia “Accions Institucionals d’ajuda humanitària”, per a donar resposta internacional a la greu crisi provocada per la COVID-19 per part de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací