El Consell assumirà 36,6 milions de deute de Aerocas amb la Societat de Projectes Temàtics

641

Actualitat Diària

El ple del Consell ha acordat l’assumpció, per part de la Generalitat, de 36.671.034,72 d’euros de deute que Aerocas manté amb la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV), amb la finalitat d’incrementar el patrimoni net de totes dues mercantils. Com a conseqüència de l’assumpció, es genera un deute de la Generalitat amb SPTCV i de Aerocas amb la Generalitat per aquest import.

D’aquesta forma, la Societat de Projectes Temàtics cancel·laria l’import degut a la Generalitat per 36.671.034,72 euros, alliberant-se de la seua obligació d’atendre aquest import al seu soci únic, a més de la seua desvinculació definitiva en l’accionariat de Aerocas i del deute que aquest mantenia amb la SPTCV per valor de 48.265.126,08 euros.

Així, la Generalitat es consolida com a màxim i, quasi únic accionista, de Aerocas puix que assumeix l’increment del capital social de la mercantil en aquests 48.265.126,08 euros, enfortint la situació patrimonial de les dues societats públiques, sense que aquests ajustos suposen per a la Generalitat una eixida de tresoreria en el pressupost de l’exercici.

Tenint en compte la situació econòmic-patrimonial de la SPTCV i de Aerocas, que requereix del suport de la Generalitat per a garantir la seua continuïtat, s’ha considerat convenient acordar aquestes mesures d’assumpció, compensació i capitalització dels citats deutes que, sense ser oneroses per a la Generalitat, reordenen la situació patrimonial de les societats i reforcen la seua solvència.

Situació anterior

La SPTCV mantenia amb la Generalitat un deute per import de 36.671.034,72 euros derivada, d’una banda, de pagaments atesos amb càrrec a mecanismes de finançament posats en marxa per l’Estat i, per un altre, de la cessió global d’actius i passius de Ciutat de la Llum, SA a la citada societat, segons escriptura de cessió de 26 d’abril de 2018.

D’aquest import, 4.089.955,38 euros ?tenen el seu venciment el 31 de desembre de 2019 i 32.581.079,34 euros es troben vençuts.

Aeroport de Castelló, S.L. (Aerocas), per part seua, tenia amb un dels seus socis, SPTCV, un deute per import de 48.265.126,08 euros, derivada d’un préstec participatiu formalitzat l’any 2011 i novado posteriorment, que actualment es troba vençut i impagat. Aquest deute es trobava provisionada íntegrament per SPTCV.

Després de l’assumpció, el saldo del deute que Aerocas mantenia amb SPTCV, se situa en 11.594.091,36 euros.

Per a dur a terme aquesta assumpció de deute, ha sigut necessari anticipar el venciment i exigir el deute que SPTCV manté amb la Generalitat per import de 4.089.955,38 euros, amb venciment el 31 de desembre de 2019, que, juntament amb els 32.581.079,34 euros que es troben vençuts, determinen un total d’obligacions vençudes, líquides i exigibles de 36.671.034,72 euros a la data del present acord.

Així mateix, s’ha autoritzat l’aportació per la Generalitat al capital de Aerocas d’un import de 36.671.034,72 euros, a subscriure i desemborsar mitjançant la compensació del deute d’aquesta entitat amb la Generalitat, derivada de l’assumpció.

Finalment, s’ha facultat al titular de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic per a adoptar en la Junta General de Aerocas l’acord d’ampliació de capital de la Generalitat, per import de 36.671.034,72 euros, ajustat en funció del valor nominal de les participacions.

També s’ha acordat incorporar a la Generalitat, a títol gratuït, la titularitat de les participacions mantingudes per SPTCV en el capital de Aerocas, tant les existents prèviament a aquest acord, com les que resulten després de l’ampliació de capital SPTCV, per import d’11.594.091,36 euros, ajustat en funció del valor nominal de les participacions, segons acord del Consell d’Administració de la Societat de Projectes Temàtics

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací