Castelló inverteix 5,2 milions en un ‘camí de ningú’, perquè no té reconegut com a propi el Camí la Plana

1108

Diputació va cedir la titularitat en 1995, però l’Ajuntament no l’ha registrat malgrat que va ser advertit en 2017

El projecte de remodelació del Camí la Plana, en el qual s’inverteixen 5,2 milions d’euros, es troba amb un problema, i és que, ara com ara, no és de ningú. En 1995 la Diputació va cedir la titularitat a l’Ajuntament, però l’entitat municipal no solament no el va registrar llavors, sinó que tampoc ho va fer en 2017, després de reclamar a Diputació que retirara unes tanques, quan l’entitat provincial va recordar que havia sigut cedit 22 anys abans. El Camí la Plana no consta en el registre de vials de la Generalitat Valenciana. De qui és la titularitat?

Esperanza Molina/ Actualitat Diària

En un temps en el qual ‘tot és d’algú’, no s’entén com Castelló pot tindre un camí públic o carretera, el Camí de la Plana, en el qual inverteix 5,2 milions per a la seua remodelació, del qual, ara com ara, no ha reconegut la seua propietat.

Sona a acudit, però no ho és. El Camí de la Plana no és propietat de ningú, o almenys, no ha sigut registrat com a domini municipal i tampoc està inclòs en el Catàleg de Camins i vials de la Comunitat Valenciana.


La història va començar fa la barbaritat de 24 anys. En aqueix moment el Camí de la Plana estava reconegut com a carretera o camí de la Diputació Provincial. Governava la Institució el socialista Francisco Solsona. A l’Ajuntament de Castelló era alcalde José Luis Gimeno.

Arran de les obres de remodelació del vial que pretenia realitzar l’Ajuntament, totes dues institucions, Diputació i Ajuntament, van signar un conveni el 10 de febrer de 1995 per a la transmissió de la propietat.

En el ple celebrat el 28 d’abril de 1995, s’aprovava: “la mutació demanial de la carretera CS-V-5025 de Castelló a la CS- V5024 (Camí La Plana), pertanyent a la Xarxa Provincial… perquè en endavant passe a integrar-se e la xarxa viària de l’Ajuntament de Castelló”.

La descripció del bé desafectat, indicava que el vial comença en l’encreuament del Carrer Lleida i acaba en la inserció de l’Avinguda Ferrandis Salvador, amb una longitud de: 5.271 metres, amb una amplària de 5,50 metres en els 824 primers metres i 6,50 en els 4.447 metres finals, amb paviment asfàltic.

L’acord, signat i publicat el 4 d’abril de 1995 indicava: “Una vegada acceptat per l’Ajuntament de Castelló el canvi de titularitat, exposar al públic l’acord perquè, en el termini de 30 dies puguen presentar-se al·legacions; transcorregut aquell sense que s’haguera presentat cap al·legació, l’acord rostisca considerarà definitiu”.


Les raons al·ludides per la Diputació en aquest acord de ple per a cedir la titularitat del Camí de la Plana a l’Ajuntament de Castelló se centraven en que: “Bona part constitueix de fet una via urbana amb edificis residencials o d’oci en els seus marges, havent passat part del camí a ser ocupat pel que hui és el carrer ‘Camí la Plana’, podent ser millor atés per l’Ajuntament de Castelló, pels motius indicats”.

Ara bé va acceptar l’Ajuntament de Castelló la cessió de la Diputació?

Castelló Informació desconeix aquest detall, però sembla ser que no, o almenys alguna cosa no es degué fer bé, perquè amb data 12 d’abril de 2017, fa ara dos anys, l’entitat municipal remetia un escrit a la Diputació, en la qual advertia:

“En data 13 de febrer de 2017, mitjançant informe de la Policia Local, s’ha informat de l’existència de tanques publicitàries instal·lades, sense la preceptiva llicència municipal, en terreny propietat de l’Excma. Diputació de Castelló, segons pla adjunt… El que li comunique a l’efecte de que es retiren les citades tanques publicitàries dins de l’àmbit de les seues competències”


I ara és quan comencen a sorgir les preguntes… De qui era en 2017 el Camí de la Plana? De la Diputació o de l’Ajuntament de Castelló?

L’informe de la Policia Local inclou sota la referència cadastral: ‘Diputació de Castelló’. Però en la referència cadastral oficial, com a tal, hui dia, no ho posa.

És més, quan Diputació va rebre l’escrit de l’Ajuntament, va analitzar el tema, va revisar la seua documentació i la Comissió de Govern va aprovar amb data de 13 de juliol de 2017 la resposta que posteriorment va remetre a l’Ajuntament de Castelló.

Aquell acord i escrit remés, feia al·lusió tant a la cessió de 1995, com al decret de de el Govern Valencià que va aprovar el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana d’aqueix mateix any, on el *Camí la Plana ja no consta com a propietat de la Diputació. I l’al·lusió a catàlegs posteriors, on tampoc tampoc figura en la xarxa provincial de la Comunitat Valenciana en el 2013.

Per tot això, la Comissió de Govern de Diputació acordava: “Significar a l’Ajuntament de Castelló de la Plana la predisposició d’aquesta Diputació per a la tramitació per part d’aqueixa Entitat Municipal de la documentació patrimonial pertinent que permeta formalitzar en els Registres Públics corresponents la situació de facto en relació a la titularitat de l’immoble citat la conservació del qual i explotació s’està assumint com a pròpia per part de l’Ajuntament, i, vist així mateix, el caràcter de via urbana de bona part del seu recorregut, indicant-li al seu torn que aquesta Diputació no tenen coneixement ni control en relació a les infraestructures que puguen instal·lar-se en els voltants del vial citat .”

L’Ajuntament va justificar recepció d’aquest acord, via electrònica, el 21 de juny de 2017.

El problema és que, segons fonts consultades, l’Ajuntament segueix sense registrar al seu nom el Camí de la Plana de Castelló, tot això, malgrat tots els avisos, i que, si que està realitzant les obres de remodelació i millora del vial que, hui dia, no és seu, encara que si beneficie als seus veïns.

Si amb els 300.000 euros d’inversió del Pavelló Pablo Herrera es va fer un embolic, ara que amb 5,2 milions, també es podria haver formalitzat la propietat.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací