CaixaBank amplia el benefici en el primer trimestre de 2021 sense incloure els resultats per la fusió amb Bankia

532

Actualitat Diària

El Grup CaixaBank, presidit per José Ignacio Goirigolzarri i dirigit per Gonzalo Gortázar, va obtenir en el primer trimestre de l’any un benefici atribuït sense extraordinaris associats a la fusió amb Bankia de 514 milions d’euros, enfront dels 90 milions registrats en el mateix període de l’exercici anterior i afectats per les provisions constituïdes per a anticipar-se a impactes futurs associats a la Covid-19.

L’entitat va formalitzar a la fi de març el procés de fusió amb Bankia, consolidant el seu lideratge en el sistema financer espanyol, ja que després de l’operació supera els 663.000 milions d’euros en actius i presta servei a 21,1 milions de clients a Espanya i Portugal.

El compte de resultats de CaixaBank en el primer trimestre no inclou els resultats generats per l’activitat de Bankia en el període, ja que l’operació es va tancar a final de març, per la qual cosa en aquest sentit la fusió no ha tingut cap impacte en les diferents línies d’activitat. No obstant això, el balanç sí que reflecteix la incorporació d’actius i passius de Bankia al seu valor raonable a data de 31 de març, que és la data que s’ha pres com a referència de la fusió a efectes comptables.

Després de la incorporació del patrimoni net de Bankia, el compte del Grup CaixaBank reflecteix una anotació extraordinària associada a la fusió (fons de comerç negatiu) de 4.300 milions d’euros, que unit a les despeses extraordinàries de la integració i al resultat ordinari dóna lloc a un benefici atribuït comptable en el primer trimestre de 4.786 milions.

El fons de comerç negatiu és fruit de descomptar del patrimoni net de Bankia (13.088 milions d’euros) el preu d’adquisició pagat per CaixaBank (5.314 milions d’euros) i una sèrie d’ajustos comptables en posar a valor raonable diferents actius i passius (3.474 milions d’euros).

El resultat sense tenir en compte l’efecte dels extraordinaris de la integració de Bankia se situa en 514 milions d’euros, dels quals 444 milions d’euros corresponen a l’activitat bancària i d’assegurances, 58 milions procedeixen de l’entitat portuguesa BPI, i 12 milions, de participacions.

Suport decidit a famílies i empreses

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha explicat que amb la fusió amb Bankia “consolidem el nostre lideratge en el sistema financer, aconseguim quotes de mercat de l’entorn del 25% i els millors ràtios de solvència, liquiditat i qualitat creditícia entre els grans bancs a Espanya. Això ens està permetent fer costat decididament a famílies i empreses per a sortir d’aquesta crisi i liderar la recuperació econòmica”.

Gortázar ha posat en valor que “acabem aquest primer trimestre amb un benefici recurrent de 514 milions d’euros, una xifra que mostra ja un clar avanç cap a la normalitat”.

Segons el conseller delegat de l’entitat, “som conscients dels enormes desafiaments estructurals als quals s’enfronta el sector bancari, derivats fonamentalment del procés de digitalització de l’economia i dels tipus d’interès negatius. Per això hem volgut anticipar-nos, escometent aquesta integració que ens permetrà millorar substancialment la nostra posició competitiva”.

Increment dels ingressos ‘core’ i reducció de despeses

Els ingressos core de CaixaBank -sense integrar en el període l’activitat de Bankia- aconsegueixen 2.066 milions d’euros a tancament del primer trimestre, amb un increment de l’1% en taxa interanual. Per part seva, en un entorn de tipus negatius, el marge d’interessos es redueix un 0,7%, fins a 1.191 milions d’euros, una caiguda que es veu compensada pels ingressos per contractes d’assegurances (+9,3%), els resultats associats a participades asseguradores (+39,2%) i el creixement de les comissions (+0,2%).

El marge brut se situa en 2.063 milions d’euros, un 4% més, gràcies a la millora dels resultats d’operacions financeres, que aconsegueixen 42 milions d’euros, i l’evolució dels quals ve marcada, essencialment, per l’impacte negatiu en 2020 de la valoració del risc de crèdit dels derivats financers.

Els ingressos de la cartera de participades creixen un 34,4% respecte al mateix període de l’exercici anterior, fins a 77 milions d’euros, essencialment, per la millora del resultat atribuït de SegurCaixa Adeslas, impactat en el mateix trimestre de l’exercici anterior per la valoració d’actius.

Mentrestant, les despeses d’administració i amortització recurrents es redueixen un 3,3% en taxa interanual, fins a 1.149 milions d’euros, una caiguda que es deu als estalvis associats a les prejubilacions de 2020, a la gestió de la base de costos i a menors despeses incorregudes en el context de la Covid-19. L’entitat ha registrat entre gener i març despeses extraordinàries associades a la integració de Bankia per import de 40 milions d’euros.

Sense tenir en compte l’impacte dels extraordinaris d’integració, el ràtio d’eficiència del Grup se situa en el 53,5% i la rendibilitat (GIRI) aconsegueix el 8%.

Compte de resultats proforma

Si es realitza l’agregació dels comptes de resultats de CaixaBank i de Bankia, el resultat proforma sense extraordinaris associats a la fusió seria de 580 milions d’euros, enfront dels 184 milions del primer trimestre del passat any.

El marge d’interessos se situaria en 1.639 milions d’euros, la qual cosa suposa un 1,3% menys que en el mateix període de l’any anterior, en tant que els ingressos core proforma de totes dues entitats s’incrementarien un 0,7% en taxa interanual, fins a 2.808 milions d’euros. En concret, els ingressos per comissions aconseguirien 941 milions, amb una alça del 1,6%. Per part seva, el marge brut proforma se situaria en 2.774 milions d’euros (+0,5%) i les despeses d’administració i amortització recurrents es reduirien un 2,6%, fins a 1.593 milions.

Creixen els recursos gestionats dels clients

A la fi de març, i després de la fusió amb Bankia, els actius totals del Grup CaixaBank ascendeixen a 663.569 milions d’euros (+47%) i el patrimoni net, a 35.552 milions (+40,6%).

Els recursos gestionats dels clients augmenten en el trimestre un 39,6% en taxa interanual, fins a 579.934 milions. Sense considerar l’aportació de Bankia, els recursos de clients creixen un 0,9%, fins a 419.335 milions. Quant al crèdit a la clientela brut, se situa a tancament de març en 363.821 milions, amb un increment del 49,2% en el trimestre (-0,5% sense considerar l’aportació de Bankia).

Per segments, el saldo del crèdit a particulars tanca el trimestre en 191.315 milions d’euros, un 58,6% més. Sense comptar Bankia, el saldo és de 119.314 milions, un 1,1% menys, fruit del procés de desendeudamiento que estan duent a terme les llars. Detalladament, l’evolució orgànica del crèdit per a l’adquisició d’habitatge registra una moderació del 0,7% i del 2% el destinat a altres finalitats. En empreses, el saldo puja un 40,3% a conseqüència de la integració, fins a 149.358 milions, si bé de manera orgànica es manté estable.

Mentrestant, els recursos en fons d’inversió pugen un 6,1% de manera orgànica i els plans de pensions ho fan un 3,3% (un 41,2% i un 28%, respectivament, integrat Bankia).

CaixaBank ha enfortit les seves sòlides quotes de mercat després de la fusió, amb un 25,3% en crèdits i un 25,2% en dipòsits a llars i empreses, i un 24,9% el fons d’inversió.

Experiència de client i transformació digital

Amb una base de 19,3 milions de clients a Espanya, CaixaBank ofereix una plataforma única de distribució omnicanal i amb capacitat multiproducte que evoluciona constantment per a anticipar-se a les necessitats i preferències dels nostres clients.

A més, l’entitat continua reforçant el seu lideratge en banca digital amb un percentatge de clients digitals del 70,5%, mantenint un ferm compromís amb la transformació digital i apostant per l’acompanyament a les empreses innovadores amb potencial de creixement. CaixaBank ha estat triat millor banc digital en banca de particulars a Espanya per cinquè any consecutiu per Global Finance.

Morositat i cobertura es mantenen estables

D’altra banda, el saldo de dubtosos, sense tenir en compte la integració de Bankia, es va mantenir pràcticament estable en el període, amb 8.650 milions d’euros. Tenint en compte el conjunt del balanç de la societat integrada, aquest saldo ascendeix a 14.077 milions d’euros.

D’aquesta manera, la ràtio de morositat se situa en el 3,6% (un 3,3% sense comptar Bankia) i la ràtio de cobertura es manté en el 67%. A més, el cost del risc (últims 12 mesos) se situa en el 0,61%.

Bona evolució de la liquiditat i el capital

Entre gener i març, l’entitat ha reforçat els seus nivells de liquiditat i solvència. Els actius líquids totals se situen en 147.146 milions d’euros, amb un creixement de 32.695 milions d’euros en el primer trimestre, degut principalment a la integració de Bankia.

Així, el Liquidity Coverage Ràtio del Grup (LCR) a 31 de març de 2021 és del 309%, mostrant una folgada posició de liquiditat (273% LCR mitjana últims 12 mesos), molt per sobre del mínim requerit del 100%. A més, l’entitat compte són una sòlida estructura de finançament minorista, amb una ràtio lloen to deposits del 97%.

Per part seva, el saldo disposat de la pòlissa del Banc Central Europeu (BCE) a 31 de març ascendeix a 81.159 milions d’euros corresponents a TLTRO III, del qual en el primer trimestre s’ha pres 6.223 milions d’euros i s’ha incrementat el saldo disposat en 25.211 milions d’euros a conseqüència de la incorporació de Bankia.

Quant a l’evolució del capital, la ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) se situa en el 14,1%. En el primer trimestre es recull l’impacte extraordinari de la integració de Bankia de +77 punts bàsics i -89 punts bàsics per l’efecte de l’assignació del preu pagat (PPA).

L’evolució orgànica del trimestre ha estat de +30 punts bàsics i +32 punts bàsics per l’evolució del mercat i altres aspectes com l’impacte per millores en la qualitat de les dades en el càlcul prudencial del risc de crèdit. L’impacte per faseado de la normativa IFRS9 ha estat de -2 punts bàsics. Sense l’aplicació del període transitori IFRS9, la ràtio de capital CET1 se situa en el 13,6%.

A més, la ràtio Tier 1 aconsegueix el 16,1% i el Capital Total, el 18,9%. Mentrestant, la ràtio reguladora MREL sobre els actius ponderats per risc se situa en el 26,3%, aconseguint ja el nivell exigit per a 2024.

Banca socialment responsable

CaixaBank es configura com un grup financer innovador, amb el millor servei al client i referent en banca socialment responsable. A més, està compromès a ser un element clau que ajudi a mitigar els efectes de la crisi sanitària derivada de la Covid-19, secundant amb tots els seus mitjans humans, tecnològics i financers la concessió de crèdit i altres actuacions que ajudin a les famílies, empreses i a la societat en general.

En aquest context, es constata un bon comportament de les moratòries de crèdit i dels préstecs amb l’aval ICO concedits l’any passat a Espanya per a mitigar els efectes generats per la pandèmia de la Covid-19 en famílies i empreses.

Durant 2020, es van concedir més de 17.000 milions d’euros en moratòries de crèdits a Espanya, dels quals 11.276 procedien de CaixaBank i 5.825 milions de Bankia. La meitat de les moratòries ja han vençut i a la fi d’abril romanen vigents 8.498 milions d’euros. A més, els saldos en mora representen el 0,4% de la cartera de crèdit, un 0,1% excloent les que presentaven incidències abans de la concessió de la moratòria.

Per part seva, a 31 de març, el saldo disposat en préstecs amb avals ICO aconsegueix 22.001 milions d’euros, dels quals 13.301 són d’origen CaixaBank i 8.700 milions de Bankia. Així, el Grup ha concedit al voltant del 25% dels préstecs amb aval de l’ICO del sector.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací