Aprovat un paquet de reformes legals per a reduir els accidents de trànsit

441

Actualitat Diària

El Consell de Ministres, en la seva reunió d’aquest dimarts, ha aprovat a proposta del Ministeri de l’Interior un paquet de reformes legals que, en el seu conjunt, modifiquen de manera substancial la legislació en matèria de trànsit i circulació. L’objectiu d’aquests canvis legislatius és generar un nou model de seguretat viària alineat amb la política de la Unió Europea i les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut per a reduir, durant la dècada vinent, un 50 per cent el número de morts i ferits greus en accidents de trànsit.

En primer lloc, el Consell de Ministres ha aprovat l’avantprojecte de llei que reforma el Text Refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària en tot el relacionat amb el permís i la llicència de conducció per punts. La modificació augmenta els punts a llevar per aquells comportaments que generen major risc per a la conducció i impulsa el mecanisme dels cursos de conducció segura com a fórmula per a millorar la formació viària dels conductors.

L’objectiu últim de l’avantprojecte és augmentar els comportaments segurs al volant, per al que inclou, entre altres, les següents mesures:

• Augmenta de 3 a 6 els punts a llevar per conduir subjectant amb la mà dispositius de telefonia mòbil.

• Eleva de tres a quatre els punts que es lleven per no utilitzar el cinturó de seguretat, els sistemes de retenció infantil, el casc i altres elements de protecció. A més, incorpora explícitament com a causa de sanció el mal ús d’aquests elements (per exemple, portar el casc de protecció o el cinturó de seguretat sense cordar) perquè les conseqüències negatives per a la seguretat del conductor són les mateixes.

• Tipifica com a infracció greu “portar en el vehicle” mecanismes de detecció de radars o cinemòmetres, la qual cosa suposarà la sanció de 500 euros i la pèrdua de tres punts. En l’actualitat només està sancionat l’ús d’aquests dispositius durant la conducció, però l’experiència ha demostrat que, davant un control viari, els conductors els desactiven per a impedir que els agents de circulació puguin acreditar la seva utilització, per la qual cosa una vegada aprovada la reforma se sancionarà la seva mera tinença.

• La reforma suprimeix la possibilitat que turismes i motocicletes puguin depassar en 20 km/h els límits de velocitat en les carreteres convencionals quan avancin a altres vehicles. La supressió d’aquesta mesura, que ja havia estat eliminada en la resta de països de la Unió Europea, reforça el missatge que la maniobra d’avançament comporta un risc de col·lisió frontal.

• Introdueix la possibilitat de recuperar 2 punts del carnet per la realització dels cursos de conducció segura certificats per la Direcció General de Trànsit. Una ordre ministerial desenvoluparà els requisits necessaris i les condicions que han de complir.

• La reforma unifica en dos anys el termini que haurà de transcórrer sense cometre infraccions per a recuperar el saldo inicial de punts, període que ara varia en funció de la gravetat de la infracció comesa.

• Inclou una nova infracció molt greu, cometre frau en els exàmens de conduir utilitzant dispositius d’intercomunicació no autoritzats. La sanció serà de 500 euros i penalització de 6 mesos sense poder presentar-se a l’examen.

• Es preveu l’accés en línia al registre de Conductors a les empreses de transport de persones i de mercaderies perquè puguin conèixer si el permís de conduir dels seus treballadors està vigent o no. Només s’informarà en vermell o verd segons si està vigent o no.

L’avantprojecte, que ja ha superat el tràmit de consulta i informació pública, ha estat també informat pel Consell Superior de Trànsit, Seguretat Viària i Mobilitat Sostenible; l’Oficina de Coordinació i Qualitat Normativa; l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i l’actual Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Després de la seva aprovació en primera volta pel Consell de Ministres, l’avantprojecte deurà ara ser informat pels ministeris d’Hisenda, Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Treball i Economia Social i Política Territorial i Funció Pública.

MOBILITAT URBANA

En segon lloc, el Consell de Ministres ha aprovat un reial decret que modifica tant el Reglament General Circulació com el Reglament General de Vehicles en matèria de mesures reguladores del trànsit urbà. La finalitat d’aquest text és reduir la sinistralitat en l’àmbit urbà alhora que regular les noves formes emergents de mobilitat ciutadana.

El Reial decret redefineix els límits generals de velocitat en vies urbanes (article 50) en funció de la seva diferent classificació:

• En les vies que disposin de plataforma única de calçada i vorera, el límit serà de 20 km/h.
• En les vies d’un únic carril per sentit de circulació, el límit serà de 30 km/h.

• En les vies de dues o més carrils per sentit de circulació, el límit continuarà sent de 50 km/h.

Aquests límits no s’aplicaran fins a passats sis mesos de la publicació d’aquest projecte en el Boletín Oficial del Estado, perquè els ciutadans els coneguin de manera adequada i perquè les administracions públiques disposin d’un termini suficient per a adaptar la senyalització.

MOBILITAT PERSONAL

El segon gran àrea d’incidència d’aquest Reial decret és la regulació dels vehicles de mobilitat personal, definits com a vehicles d’una o més rodes dotats d’una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima compresa entre 6 i 25 km/h.

Aquesta definició, que exclou als vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, comporta que queda prohibida la seva circulació per les voreres i per les zones per als vianants. Hauran de complir les normes de circulació com la resta de vehicles i queda també vedada la seva circulació en vies interurbanes, travessies, així com autopistes i autovies que transcorrin dins de poblat ni en túnels urbans.

Per a poder circular, els vehicles de mobilitat personal hauran de disposar del corresponent certificat de circulació que acrediti que compleixen amb els requisits tècnics contemplats en el manual de característiques que s’aprovarà mitjançant resolució del Director general de trànsit.

ACCÉS Al PERMÍS DE CONDUCCIÓ

Finalment, el Consell de Ministres ha aprovat un reial decret que reforma el Reglament General de Conductors per a incorporar, de manera parcial, la Directiva (UE) 2018/645 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 d’abril de 2018, relativa a la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera, i la Directiva 2006/126/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre, sobre el permís de conducció.

 

 

Els seus principals punts són:

• Es redueix l’edat mínima exigible per a conduir camions als 18 anys havent aprovat el Certificat d’Aptitud Professional (CAP) de 280 hores de durada. Fins ara l’edat establerta eren els 21 anys.

• Es redueix també l’edat mínima exigible per a conduir autocars a 18 anys, però només sense passatgers i en un radi màxim de 50 km. Només serà a partir dels 21 anys i amb el CAP de 280 hores quan podran portar passatgers.

• Totes dues modificacions donen resposta a l’adequació de l’edat per a l’obtenció del permís de conduir amb l’edat establerta a la qual es pot realitzar el CAP. A més, és una petició realitzada pel sector de transports per carretera a causa de l’escassetat de conductors professionals i obre la possibilitat als joves d’accedir al mercat laboral.

• Amplia de 3.500 kg a 4.250 kg el pes de les furgonetes que es poden conduir en territori nacional amb el permís B per al transport de mercaderies, solament quan l’increment de la massa es degui als nous sistemes de propulsió. És una mesura que afavoreix l’ús de combustibles alternatius no contaminants

El Reial decret també introdueix algunes millores en les proves de capacitació necessàries per a obtenir el permís de conducció. Entre altres:

• Especifica els equips de protecció obligatoris que han de portar els aspirants en les proves de destresa i de circulació per a l’obtenció dels permisos de moto.

• Estableix la possibilitat que, en determinats casos i prèvia valoració mèdica i mecànica individualitzada, es puguin autoritzar l’accés als permisos de conducció de camions i autobusos de persones amb problemes associats al sistema locomotor. Els avanços en pròtesis i vehicles fan possible que aquestes persones puguin obtenir aquests permisos.

 

 

ENTRADES EN VIGOR

Les modificacions relatives al Reglament de Circulació i Vehicles entraran en vigor el 2 de gener de 2021. No obstant això, la modificació de l’article 50 del Reglament General de Circulació (velocitats en zones urbanes) entrarà en vigor als sis mesos de la seva publicació en el Boletín Oficial del Estado perquè els ciutadans els coneguin de manera adequada i perquè les administracions públiques disposin d’un termini suficient per a adaptar la senyalització.

L’obligació de disposar de certificat per a la circulació i la seva identificació, conforme al que s’estableix en el Manual de característiques dels vehicles de mobilitat personal, serà aplicable als vint-i-quatre mesos de la publicació del manual de característiques dels vehicles de mobilitat personal en el “Boletín Oficial del Estado”, tal com s’estableix en la disposició transitòria única. Règim Transitori del RD

Les modificacions relatives al Reglament de Conductors entraran en vigor l’endemà de la publicació del Reial decret en el BOE.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací