Soler incideix en l’esforç de la Generalitat en la gestió dels fons europeus

619

Actualitat Diària

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha incidit en l'”esforç que ha realitzat la Generalitat en els últims anys en matèria de gestió de fons europeus” tal com posa de manifest l’informe anual de la Sindicatura de Comptes de l’exercici 2019 i que el Síndic Major de Comptes, Vicent Cucarella, ha lliurat a les Corts.

L’informe inclou entre les seves conclusions “la consolidació de la recuperació dels fons provinents de la Unió Europea, iniciada en 2015, després de la minoració continuada de les transferències que s’observava des de 2011”, detallant l’evolució de drets reconeguts de fons de la Unió Europea des dels -9,9 milions de 2014 fins als 157,6 milions d’euros de 2019.

“La Generalitat ha recuperat la confiança de la Comissió Europea, la qual cosa ha permès passar d’haver de retornar diners, com va succeir en el 2014, en el saldo net global, a ingressar gairebé 158 milions d’euros”, ha ressaltat Soler. El conseller d’Hisenda ha subratllat que l’auditoria “acredita que la Generalitat està preparada per a assumir el major volum d’ajudes europees de la història que permetran reactivar l’economia”.

“Aprofitar al màxim els fons europeus és una estratègia essencial per a superar la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19”, ha recalcat el responsable d’Hisenda. De fet, el conseller ha indicat que “en tot just dos anys hem certificat ja més de la meitat dels recursos de l’actual Programa Operatiu 2014-2020″.

En aquesta línia, el conseller s’ha mostrat convençut que en els pròxims mesos augmentarà notablement la certificació de despesa per a destinar-ho, tal com ha autoritzat la Comissió Europea, a la lluita contra la Covid i a l’adquisició de material sanitari, així com a la decisió de la UE de cofinançar al 100% les actuacions dels fons FEDER, FSE i del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ) fins a juny de 2021”.

“Malgrat que en l’actual Programa Operatiu regeix la regla n+3, que implica que disposem de marge per a certificar les actuacions fins a desembre de 2023, les previsions de la Conselleria d’Hisenda són les de concloure la certificació de la despesa del Fons Social i del Programa Operatiu Garantia Juvenil (POEJ) en el primer semestre de 2021”, ha apuntat al Vicent Soler qui, a més, ha recordat que precisament en aquest últim programa la Generalitat va rebre 50,47 milions addicionals d’ajuda europea “pel nostre elevat grau de compliment i execució en la lluita contra la desocupació juvenil”.

L’informe destaca el maltractament del sistema de finançament

D’altra banda, l’informe de la Sindicatura de Comptes, avala, segons el conseller d’Hisenda, la “reiterada i permanent reivindicació del Consell de la urgent necessitat d’escometre una reforma del sistema de finançament autonòmic, caducat des de 2014 i que maltracta injustament a cinc milions de valencianes i valencians”.

En aquest sentit, el conseller destaca el fet que el Síndic reconegui que la sistemàtica discriminació financera de la Comunitat Valenciana “compromet l’accés dels valencians als serveis bàsics com la Sanitat, l’Educació o la Dependència en condicions d’igualtat amb la resta de comunitats autònomes”.

“Fins i tot el propi Síndic es mostra convençut que malgrat l’infrafinançament, no podem deixar de garantir els serveis essencials als valencians i valencianes per a igualar-los a la mitjana espanyola” ha reiterat Soler després d’incidir en què “en la Comunitat no tenim un problema d’excés de despesa, sinó de falta d’ingressos”, ha afegit Vicent Soler

Referent a això, l’informe de la Sindicatura assenyala que “urgeix més que mai resoldre la situació de l’infrafinançament autonòmic que sofreix la Generalitat Valenciana des de fa molts anys amb la negociació d’un nou model de finançament que s’ha vist ajornada de nou amb el pretext de la pandèmia” i afegeix que “l’inadequat finançament no sols està ara perjudicant l’acció del sector públic en moments difícils, sinó que eleva el deute públic valencià i condicionarà negativament el desenvolupament futur dels serveis públics valencians”.

En el seu informe de control, la Sindicatura de Comptes assenyala que “els ingressos del Sistema de Finançament Autonòmic dels exercicis de 2015 a 2019 no han estat suficients per a cobrir les obligacions reconegudes dels respectius pressupostos, ni per a cobrir la despesa pressupostària de naturalesa no financera”.

L’informe fiscalitzador afegeix sobre aquest tema que “tenint en compte que la resta d’ingressos no financers obtinguts per la Generalitat tan sols representa un 6,8% del total, el dèficit pressupostari ha de cobrir-se mitjançant el recurs a l’endeutament”.

Segons Vicent Soler, “les dades recollides per la Sindicatura posen de manifest la necessitat del Consell de disposar d’ingressos addicionals que permetin equiparar la despesa mitjana per habitant al de la resta de les comunitats autònomes per a compensar la discriminació que sofreix la Comunitat Valenciana per un model que la converteix en l’autonomia pitjor finançada”.

Encara així, l’informe de la Sindicatura de Comptes destaca que les transferències l’Estat han augmentat, en passar dels 931,4 milions en 2018, als 1.161,9 en 2019. En el mateix apartat dels drets reconeguts, l’informe del Síndic Major assenyala que els tributs cedits per l’Estat són la principal font d’ingressos, representant el 52,5% del total.

El Consell que més aviat paga als proveïdors

Vicent Soler ha posat en valor que malgrat l’infrafinançament que tenalla la gestió financera de la Generalitat, el Consell ha estat capaç de reduir a mínims històrics el període mitjà de pagament a proveïdors (PMP). El conseller d’Hisenda destaca que “la tendència del PMP ha estat a la baixa des de 2015 i si al març d’aquest mateix any se situava en 99 dies, el mes de desembre de 2019 es va registrar, amb 25 dies, el PMP més baix de la Generalitat Valenciana des que es registren aquestes dades”.

Compliment dels principis comptables

L’informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes certifica que “els comptes de la Generalitat compleixen els principis comptables i la normativa aplicable” i en la seva anàlisi remarca que “els auditors no han trobat situacions en les quals poguessin concórrer les característiques de la responsabilitat comptable”.

Així mateix, respecte al compte del resultat econòmic-patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu, l’informe de fiscalització de la Sindicatura assenyala que “no s’han observat incidències o aspectes significatius a assenyalar” després de la revisió efectuada de l’elaboració i presentació dels comptes anuals.

“El Compte de l’Administració -incideix l’informe de la Sindicatura- expressa la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’Administració de la Generalitat, a 31 de desembre de 2019, així com dels seus resultats econòmics i pressupostaris”.

Recomanació del Síndic complerta

La Sindicatura de Comptes recull així mateix en el seu informe l’empleno de la seva recomanació sobre que la memòria dels comptes de 2019 recollís informació sobre les mesures adoptades per a lluitar contra la pandèmia que afecten el pressupost, malgrat que la crisi sanitària, social i econòmica causada per la Covid-19 s’ha produït en 2020, “per al prevalecimiento del principi comptable d’imatge fidel en l’elaboració dels comptes públics que garanteixi la transparència en la gestió”.

A aquest efecte en la memòria dels comptes de 2019 s’han inclòs, les mesures amb efectes pressupostaris aprovades en el primer semestre de l’any, tant per decret llei, com per decret del Consell sobre els contractes d’emergència, les modificacions pressupostàries i els recursos ingressats a través del Fons Covid habilitat pel Govern central per a atendre l’emergència sociosanitària i garantir la viabilitat de les empreses, encara que la factura supera actualment els mil milions d’euros.

Millora de la gestió economicofinancera

L’informe de control de la Sindicatura de Comptes fa referència als avanços en la implantació de NEFIS, el nou sistema de gestió economicofinancera de la Generalitat Valenciana i els seus organismes autònoms, que integrarà en un únic sistema tots els processos economicofinancers i la seva gestió documental.

NEFIS permetrà l’accessibilitat a la informació de manera immediata; homogeneïtzarà els processos en les diferents seccions pressupostàries; oferirà una major flexibilitat d’adaptació als canvis normatius, així com un accés segur al sistema garantit amb la gestió de rols, protecció de dades i auditories; i millorarà la informació per a la presa de decisions i l’assignació eficient de recursos.

El conseller d’Hisenda ha assenyalat sobre aquest tema que “el procés de transformació digital de l’Administració valenciana constitueix un dels principals reptes del Consell del Botànic i la implantació de NEFIS permetrà millorar la informació per a la presa de decisions en la gestió pública, la qual cosa contribuirà a incrementar l’eficiència en l’assignació de recursos”.

Execució pressupostària del 93,8%

D’altra banda, el Síndic destaca en el seu informe que les modificacions pressupostàries de l’exercici de 2019 han incrementat els crèdits inicials en un 10,1%, enfront de l’augment del 7,6% en 2018. Segons recull l’informe de control, els expedients de generació de crèdit constitueixen les modificacions més significatives, per un import de 1.548,8 milions d’euros, que representen el 69,2% del total i han estat finançades, principalment, mitjançant el Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA).

Segons assenyala la Sindicatura, mitjançant l’expedient d’ampliació de crèdits, s’ha finançat, principalment, el pagament de les prestacions farmacèutiques, per un total de 111,3 milions d’euros i els pagaments derivats de les sentències fermes per al reconeixement de la carrera i desenvolupament professional del personal sanitari temporal, per 61,8 milions.

L’informe de fiscalització dels comptes de 2019 realitzat per la Sindicatura de Comptes, destaca que el grau d’execució pressupostària ha estat del 93,8%.

La inversió social, el major esforç de la Generalitat

El major percentatge de la despesa és en serveis públics essencials i així, les Conselleries d’Educació, Sanitat, Igualtat i Habitatge concentren, segons constata el Síndic en el seu informe, el 66,2% del total de les obligacions reconegudes de l’exercici, “amb un grau d’execució satisfactori”.

Les àrees d’activitat que generen una major despesa de personal són Sanitat i Educació, segons es destaca en l’informe de la Sindicatura, que afegeix que el programa d’assistència sanitària, que inclou al personal del Departament de Salut de la Ribera des del mes d’abril, representa el 43,2% de les obligacions reconegudes totals del capítol 1, mentre que els programes d’ensenyament primari i secundari signifiquen el 39,9%.

Valoració positiva de la gestió tributària i de recaptació

En l’apartat del control de la gestió tributària i de recaptació, l’informe de la Sindicatura recull les conclusions de l’informe de la Inspecció General del Ministeri d’Hisenda, emès al juliol de 2020, en el qual realitza una “valoració positiva” dels resultats de la gestió recaptatòria realitzada per l’Agència Tributària Valenciana.

L’actuació de la ATV contra el frau fiscal va permetre recuperar en 2019 un total de 101,2 milions d’euros en la Comunitat Valenciana, dels quals 85,36 milions es corresponen amb les actuacions dels departaments de Gestió i Inspecció i 15,89 milions a l’acció del departament de Recaptació.

Respecte a l’organització, l’informe del Ministeri d’Hisenda destaca les “modificacions substancials en els serveis tributaris de la Comunitat Valenciana competents per a la gestió, inspecció i recaptació dels tributs cedits”. Així mateix, la Inspecció General del ministeri valora que l’Estatut de la ATV “conté importants disposicions en relació amb la planificació i programació de les activitats”.

L’informe de la Inspecció General del Ministeri d’Hisenda remarca d’altra banda “la importància de l’elaboració del Pla Pluriennal de Gestió 2020-2023 i el Programa Anual d’Actuació 2020, tots dos aprovats al gener de 2020, quant a la fixació d’objectius”.

Baixa un 21,6% el risc viu per avals de la Generalitat

L’informe de control de la Sindicatura de Comptes destaca que el risc viu per operacions avalades a Aerocas, CACSA, EVHA, EPSAR, Fira València, FGV, SPTCV i la SGR, que ascendeix a 611,8 milions d’euros, s’ha reduït un 21,6% respecte a l’exercici anterior.

Eficaç actuació en matèria de ciberseguretat durant la COVID-19

La Sindicatura de Comptes fa una reflexió en el seu informe de fiscalització sobre la “total dependència” dels sistemes d’informació i comunicació que existeix en la funció pública i que provoca que les administracions siguin més vulnerables davant els ciberatacs.

Referent a això, l’informe de control considera “destacable” que la Generalitat hagi mantingut gran part de la seva activitat durant la crisi sanitària i socioeconòmica provocada per la COVID-19 “sense incidents de seguretat destacables que no hagin estat detinguts pel sistema de seguretat de la Generalitat”.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací