Salvador destaca que el decret ley sobre les VTC garanteix un marc de connivència entre ambdós sectors

727

Actualitat Diària

La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha presentat aquest dimecres davant la Diputació Permanent de les Corts, del decret llei que regula el servei de transport públic discrecional mitjançant arrendament de vehicles amb conductor (VTC).

Aquest text, “garanteix un marc jurídic estable que garanteix el dret de la ciutadania a utilitzar aquestes formes de transport en condicions òptimes i equilibrades per als dos sectors”, ha indicat.

En la seva intervenció, Salvador ha explicat que aquest decret llei “ve dau per la distorsió que s’està produint en el mercat del transport de viatgers, en concórrer en la pràctica, en un mateix espai, el servei públic del taxi i les VTC”.

Segons la consellera, el número progressivament creixent en les autoritzacions de les VTC, i la seva concentració en àmbits urbans i metropolitans, “sense una regulació ajustada, està interferint en l’equilibri necessari i en l’ordenació adequada del transport públic”. De fet, ha afegit “s’han produït desajustaments entre l’oferta i la demanda que han derivat en una conflictivitat social en el sector”.

Per a Salvador, el decret llei és l’instrument jurídic adequat després que el Govern central habilités a les comunitats autònomes i a les administracions locals a regular les VTC en els seus àmbits territorials. Cal recordar que en la Comunitat hi ha 4.695 autoritzacions de taxi i 377 VTC mentre que, amb la regla 1/30, no hauria d’haver-hi més de 156 VTC.

Per això, la Generalitat va iniciar un procés de participació pública amb reunions amb tots els implicats com les associacions del taxi, associacions de VTC, sindicats, organitzacions empresarials. A més, també s’han recollit els informes preceptius d’acord amb la normativa, entre ells el de l’Advocacia de la Generalitat.

Principals mesures del decret llei 

El decret llei estableix que la prestació del servei VTC, únicament, podrà realitzar-se per aquelles persones, físiques o jurídiques, que siguin titulars de la corresponent autorització administrativa que els habiliti per a això, expedida per la Conselleria competent en matèria de transport per delegació de l’Estat. Aquesta autorització estarà referida a cadascun dels vehicles mitjançant els quals es realitza l’activitat i cadascun d’ells hauran de portar un distintiu d’identificació.
Els serveis hauran de contractar-se, almenys, amb una antelació de quinze minuts previs a la seva efectiva prestació i haurà de quedar constància dels mateixos en un registre de comunicacions. S’exceptuen d’aquesta previsió els serveis que hagin de realitzar-se de forma immediata, com a conseqüència d’urgències, emergències i assistència en carretera.

Els vehicles adscrits a les autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor no podran, en cap cas, circular per les vies públiques a la recerca de clientela ni propiciar la captació de persones viatgeres que no haguessin contractat prèviament el servei. Es considera captació de clientela la geolocalització, que permet a les persones usuàries situar amb caràcter previ la localització d’aquests serveis, i, per tant, no es permet la seva utilització.

Tampoc es permet l’estacionament en les vies públiques, havent d’estacionar en garatges o aparcaments no situats en la pròpia via pública. Igual que l’estacionament en llocs de concentració i generació de demanda de serveis de transport com a ports, aeroports, estacions de ferrocarril i d’autobusos, centres comercials i d’oci, instal·lacions esportives, hotels, parades de taxis, hospitals o qualsevol altre establiment similar, que pugui propiciar la captació de clientela.

Comunicació al registre 

Tots els serveis de transport que discorrin íntegrament per la Comunitat, o amb inici o fi en ella, hauran de comunicar-se, prèviament, al Registre de comunicacions al qual es refereix el Reial decret 1076/2017 que estableix normes complementàries al Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d’arrendament de vehicles amb conductor.

La contractació haurà de realitzar-se sempre per la capacitat total del vehicle sense que, en cap cas, pugui realitzar-se una contractació individual o per places. Cada vegada que se substitueixi un dels vehicles adscrits a autoritzacions VTC es farà per un altre vehicle que utilitzi com a font d’energia l’electricitat, l’hidrogen, els biocarburants, els combustibles sintètics i parafínicos, el gas natural i el gas liquat del petroli. També podrà substituir-se per un vehicle dels denominats híbrids.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací