El Consell exigirà al Ministeri d’Hisenda l’ingrés d’1.568 milions de la liquidació de 2016

1496

La Generalitat pretén que la retallada de fons del Govern no danye als proveïdors

Actualitat Diària

El Consell ha adoptat un acord per el qual exigirà al Ministeri d’Hisenda l’ingrés immediat en els comptes de la Generalitat dels 1.567.995.360 euros de la liquidació de 2016, uns recursos la titularitat dels quals correspon a la Generalitat i que el ministeri reté durant dos anys.

L’objectiu de la iniciativa és garantir que la retallada en el finançament en termes de caixa de la Comunitat Valenciana per a aquest exercici, decidit pel Ministeri d’Hisenda de forma unilateral fins que no hi haja uns nous Pressupostos Generals de l’Estat, així com l’incompliment de la promesa un nou sistema de finançament, no perjudiquen als proveïdors valencians, a més d’assegurar la cobertura en la prestació dels serveis bàsics de Sanitat, Educació i protecció social dels valencians i en la resta de funcions encomanades.

L’acord refereix que el ministeri va traslladar el passat 2 de gener a la Generalitat la seua decisió de reduir en 353 milions els lliuraments a compte del finançament de 2018 comunicades al juliol i que van servir per a elaborar els pressupostos autonòmics d’enguany, al·legant la situació de pròrroga pressupostària, una mesura que suposarà una “minoració pel citat import per a fer front al pagament de les obligacions derivades de l’execució del pressupost de despeses” de la Generalitat.

“Açò, al costat de la situació de infrafinanciació d’aquesta Comunitat, que repercuteix així mateix a disposar d’uns lliuraments a comptes menors a les quals un finançament just li atorgaria, suposa un agreujament de les tensions de liquiditat que la Comunitat Valenciana suporta”, s’indica en l’acord aprovat pel Consell.

D’aquesta manera, “malgrat el compromís de la Generalitat Valenciana en el compliment de les regles fiscals, el període mitjà de pagament a proveïdors es veurà perjudicat a causa de la minoració dels lliuraments a compte assenyalades”, adverteix.

El ministeri fa constar que la liquidació no varia

El text recorda que, en la comunicació del 2 de gener en la qual la Secretaria General del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública va traslladar el nou import dels lliuraments a compte de l’exercici, es fa constar que l’import de la liquidació del model de finançament corresponent a 2016 “no pateix variació respecte a la comunicació rebuda en el mes de juliol de 2017” i que els va fixar en els citats 1.568 milions. “Aquesta quantitat correspon a la diferència entre les bestretes a compte de l’exercici 2016 i la liquidació del mateix, sent per tant ingressos la titularitat dels quals és de la Generalitat Valenciana, i que el ministeri reté durant 2 anys”.

Resulta prioritari per a la Generalitat Valenciana -assenyala l’acord- que dit importe puga avançar-se atesa a la urgent necessitat i com a mesura pal·liativa, sense que hi haja cap impediment ni justificació perquè el Ministeri retinga fins al pròxim mes de juliol aquest import”.

La Generalitat ha reclamat insistentment en el passat, tant públicament com en diverses reunions, que la liquidació del model de finançament de dos anys abans, en lloc de desemborsar-se al juliol d’una vegada, es fique en un calendari durant el primer semestre de cada exercici, almenys en un percentatge important, amb la finalitat de garantir una gestió ordenada i planificada de la tresoreria, quan en paral·lel existeix el compromís de reducció dels terminis de pagament als proveïdors.

En l’acord aprovat pel ple del Consell es destaca que el finançament addicional per a l’exercici 2018, comunicada al juliol per la Secretaria d’Estat d’Hisenda i Administració Pública, suposava una millora de 84 milions respecte a la definitiva de l’exercici 2017.

Aquesta summa equivalia a un increment de només el 0,83% respecte a 2017, enfront de l’augment del 3,98% de mitjana que van experimentar el conjunt d’autonomies. Aquest import, recalca el text, “no sembla vaja a ser definitiu, conseqüència del ritme de creixement de l’economia de la Comunitat Valenciana, que es preveu superior al de la mitjana nacional.

De fet, el consens de mercat situa les estimacions de creixement a l’entorn del 2,8% del PIB”. I afig que aquesta circumstància “determinarà una ampliació dels lliuraments a compte o una liquidació positiva” en 2020, quan es liquide l’exercici.

No obstant açò, la millora, “al costat del previsible augment de la despesa de la resta de CC AA per a 2018, sembla insuficient per a absorbir la diferència de despesa mitjana entre la Comunitat Valenciana i la resta de Comunitats Autònomes”.

La quantitat assignada a la Comunitat Valenciana, malgrat ser considerada insuficient, va ser utilitzada com a base per a l’elaboració del pressupost autonòmic per a l’exercici 2018. El nou import dels lliuraments a compte comunicat el 2 de gener fa que la Comunitat veja reduïts els recursos disponibles en termes de caixa per a aquest exercici respecte a 2017.

Complir amb els principis de suficiència i equitat

El text aprovat pel Govern valencià recorda que, el passat 20 d’octubre, el Consell va acordar incorporar en l’estat d’ingressos del Pressupost de la Generalitat per a 2018 una partida específica i diferenciada per import d’1.325 milions, a fi de donar compliment als principis de suficiència i equitat previstos en la llei 22/2009, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes.

En aquest acord d’octubre s’advertia que, per segon any consecutiu, l’elaboració dels pressupostos de la Generalitat per a 2018 estava condicionada per dues circumstàncies de rellevància.

En concret, la “incertesa” que genera que per l’Administració general de l’Estat no s’haguera aprovat en termini la llei de Pressupostos Generals de l’Estat i la situació d’infrafinanciació crònica que pateix la Comunitat Valenciana.

Quant al segon punt, es lamentava el que el Govern no haguera engegat la negociació d’un nou model de finançament per a complir amb el compromís del president de l’Executiu que hi hauria un nou model acordat abans de finalitzar 2017.

Ambdues circumstàncies “fan molt improbable que la Comunitat Valenciana dispose dels recursos addicionals necessaris per a desenvolupar les seues competències en condicions d’equitat i genera la impossibilitat d’elaborar el pressupost de la Generalitat Valenciana en un entorn de certesa i suficiència de recursos”.

I açò malgrat que, com s’ha acreditat en diferents informes emesos per institucions públiques i privades, i més recentment per la Comissió d’Experts per a la Reforma del Finançament Autonòmic, per a aconseguir la despesa mitjana per habitant de les autonomies, la Comunitat Valenciana necessitaria disposar d’ingressos addicionals.

Al mateix temps, els informes tècnics han acreditat que el dèficit que pateix la Comunitat Valenciana és generat per un model de finançament que la discrimina en els ingressos que li atribueix.

Sense finançament suficient per a polítiques sectorials

A tot l’anterior, “cal afegir que existeixen determinades polítiques sectorials que és necessari desenvolupar malgrat no disposar del finançament necessari”, al no haver-se engegat per part de l’Estat els sistemes de finançament àgils i adequats per a garantir la cobertura.

Açò origina que les competències atribuïdes hagen de ser desenvolupades amb una menor dotació de mitjans, com a conseqüència de la insuficiència crònica de finançament assignat pel model.

Com a exemple, se cita el finançament del Sistema de Dependència, els convenis de la qual entre l’Estat i les autonomies per a l’atribució de fons porten suspesos des de l’any 2012 per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

En una situació similar es troba la prestació d’assistència sanitària a la població que es desplaça a la Comunitat Valenciana amb caràcter temporal.

Malgrat aquestes circumstàncies, i al fet que s’ha incomplit el compromís del president del Govern per a disposar d’un nou finançament en 2018, el Ministeri d’Hisenda ha reduït ara els imports comunicats com a lliuraments a compte corresponents a l’exercici de 2018.

 

 

 

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací