El Govern aprova l’ingrés mínim vital que cobrirà a 2,3 milions de persones

925

S’estableixen una àmplia varietat de tipologies de llar, cadascuna amb un nivell de renda garantit que oscil·la entre els 5.538 i 12.184 euros anuals

Actualitat Diària

El Consell de Ministres, a proposta de la Vicepresidència de Drets Socials i Agenda 2030 i del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, ha donat llum verda al Reial decret llei pel qual es posa en marxa un Ingrés Mínim Vital, una nova prestació de la Seguretat Social, que va acompanyada d’estratègies de inclusió focalitzades. L’Ingrés Mínim Vital, que serà de carácter permanent, té com a principals objectius la redistribució de la renda, amb la intenció d’erradicar la pobresa extrema, i la inclusió social i participació en el mercat laboral de les persones en situació de vulnerabilitat.

L’Ingrés Mínim Vital és la resposta del Govern al problema estructural de pobresa que existeix en España i que fins ara no ha sigut prou atallat per les polítiques existents, com han posat de manifest en nombroses ocasions les recomanacions remeses a Espanya des de diferents organismes internacionals. La seua posada en marxa s’ha accelerat per a ajudar a cobrir les situacions de vulnerabilitat causades per la COVID- 19, que se sumen a les de les famílies que ja es trobaven en dificultats prèviament.

Segons les estimacions, la nova prestació podría aconseguir els 850.000 llars beneficiàries, en els quals viuen dt.́s de 2,3 milions de persones, amb especial incidència en les llars amb xiquets. De fet, dels 2,3 milions de potencials beneficiaris, un 30% són menors. haurà una incidència major entre les llars monoparentals, que suposarà el 16% dels beneficiaris. Dins d’ells, quasi un 90% aquestán encapçalats per una dona.

L’Ingrés Mínim Vital part d’una àmplia tipologíes de llars (en funció del nombre de membres i de si són monoparentals) i estableix un nivell de renda garantitzable diferent per a cada tipus de llar. El nivell el mínim, que correspon a les llars unipersonals, és de 5.538 euros a l’any, l’equivalent a una pensió no contributiva. A partir d’aquesta quantía se estableix un coeficient addicional per cada membre de la llar i un benefici per a les llars segons s’indica en la taula inferior.

L’Ingrés Mínim Vital està dissenyat de manera que completa les rendes preexistents (entre altres, les salarials), fins al llindar garantit per a cada tipus de llar. Si no es compta amb rendes, es asseguraría la totalitat del llindar garantit; però si es disposa d’elles, es cobriria la diferència entre el llindar garantit i la renda ja existent. D’aquesta forma, la renda mitjana garantida és de 10.070 euros a l’any per llar, mentre que l’import de la prestació sàrriá d’uns 4.400 euros anuals. El pressupost anual ascendiràa 3.000 milions d’euros a l’any.

En què consisteix

L’Ingrés Mínim Vital és una prestació per a llars de qualsevol tamany, també els unipersonals. En cada llar haurà un titular que sol·licitará la prestació. Si la llar aquestá format per una sola persona el titular tindrà entre 23 i 65 anys i portar almenys tres anys constituït com a llar. Si la llar té dos o dt.́s membres, de manera general l’edat del titular estarà entre 23 i 65 anys excepte en els casos en què es compte amb menors a càrrec. Aquestes llars deuran portar constituïts almenys un any.

Per a tots els tipus de llar es requerirà almenys un any ininterromput de residència legal i efectiva en Espanya, excepte en les situacions de violència de gènero, tracta i explotació sexual.

Perquè li siga reconeguda la prestació, la llar ha de tindre uns ingressos totals inferiors a la renda garantida per al seu tipus d’unitat de convivència. A més, per a certificar que l’Ingrés El mínim Vital arribe a les llars dt.́s vulnerables, es exigirà un patrimoni (descomptant l’habitatge habitual) inferior a 3 vegades la renda garantida anual per a una llar unipersonal, amb una escala d’increments per nombre de membres en la llar.

La prestació es percibrà mensualment i es cobrará en 12 pagues. Es podrà sol·licitar a partir del 15 de juny, encara que, per a les sol·licituds presentades en els tres primers mesos, es concedirà amb efectes retroactius a l’1 de juny. A més, durant el primer mes de vigència de la prestació, s’actuará d’ofici perquè s’abone a uns 100.000 llars que compleixen els requisits, sense que siga necessari que la sol·liciten.

La sol·licitud serà multicanal. Es podrá presentar a través de la seu electrònica de la Seguretat Social o enviant la documentació per correu ordinari. A més, es permitrà l’accés a través dels ajuntaments una vegada se signen els convenis previstos i en els Centres de Atenció i Informació de la Seguretat Social quan reprenguen la atenció al públic. Per a facilitar informació als possibles beneficiaris, es posarà en marxa un telèfon 900 i un simulador en la pàgina web de la Seguretat Social, on també es podran consultar dubtes a través de l’assistent virtual.

Més que una mensualitat

L’Ingrés ElMínim Vital és tota una política social que s’enfila al voltant d’una prestació, de manera que, mès enllà de l’ajuda monetària inclou estratègies de inclusió, en coordinació amb les comunitats autònomes i els ajuntaments, que permeten a les persones en vulnerabilitat transitar a una situació millor. Els beneficiaris comptarán amb incentius a la contratació i també es creará un “Segell Social” per a les empreses que els oferisquen formació i ocupació.

A més, es fomentará la participació en el mercat laboral amb incentius. Quan el titular de la prestación no tinga ocupació i ho trobe, part del seu salari estará exempt transitòriament en el càlcul de la prestació. En el cas que aquest́ ocupat, quan el seu salari s’incremente, la quantía de la prestació es reduirà en una quantitat inferior. En el cas que el titular no aquest́ ocupat, s’exigirá la inscripció com a demandant d’ocupació per a l’accés a la prestació.

Per al reconeixement de la prestació es tindran en compte els ingressos de l’any immediatament anterior, encara que per a atendre les situacions de vulnerabilitat generades per la pandèmia de la COVID-19, també es podrá reconéixer per a sol·licituds cursades durant 2020 tenint en compte la situació d’ingressos d’aquest any.

El resultat de l’Ingrés El Mínim Vital i de les diferents estratègies i polítiques d’inclusió serà avaluat anualment per l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), mitjançant l’emisión de la corresponent opinió.

L’Ingrés Mínim Vital arribará a 850.000 llars que es troben entre el 17% més pobre de la població, amb una renda disponible mitjana que no arriba als 310 euros mensuals. La seua finalitat és no deixar a ningú enrere i opràcticament erradicará la pobresa extrema en Espanya. Aspira a la participació plena de tota la ciudadanía en la vida social i económica a través d’una prestació disenyada de manera innovadora, en posar en marxa una política social focalitzada, avaluable i coordinada.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací