El Govern amplia fins al 31 d’octubre l’escut social en matèria d’habitatge

513

Actualitat Diària

El Consell de Ministres, en la seva reunió d’avui, ha aprovat l’ampliació fins al 31 d’octubre de 2021 de les mesures impulsades en els últims reials decrets llei sobre contractes de lloguer d’habitatge i desnonaments, el denominat escut social.

Les mesures, que tenen un caràcter urgent i són necessàries per a respondre a la situació de les llars vulnerables en el context de l’evolució de la pandèmia, contemplen:

· L’ampliació fins al 31 d’octubre de 2021 de les mesures de protecció que es van aprovar per a aquelles llars vulnerables que s’enfrontin a procediments de desnonament del seu habitatge habitual, amb l’acció coordinada dels òrgans judicials i dels serveis socials competents, inclosos aquelles llars afectades per procediments de llançament del seu habitatge habitual, que no es derivin de contractes d’arrendament, quan existeixin persones dependents, víctimes de violència sobre la dona o menors d’edat a càrrec.

En aquest últim supòsit, s’estableix la possibilitat que el jutge, prèvia valoració ponderada i proporcional del cas concret, tingui la facultat de suspendre el llançament, quan els propietaris d’aquests immobles siguin persones físiques o jurídiques titulars de més de 10 habitatges, sol·licitant informe als serveis socials competents a fi de que puguin valorar la situació de vulnerabilitat econòmica i identificar les mesures a aplicar per a donar resposta a aquesta situació. En aquests casos, sempre es tindran en compte els casos que ja es van regular en els que la suspensió mai podrà dictar-se i són:

a) Quan l’habitatge sigui la residència habitual o segona residència del propietari.

b) Quan s’hagi produït en un immoble de propietat d’una persona física o jurídica que el tingui cedit per qualsevol títol vàlid en dret a una persona física que tingués en ell el seu domicili habitual o segona residència degudament acreditada.

c) Quan l’entrada o permanència en l’immoble s’hagi produït mediant intimidació o violència sobre les persones.

d) Quan existeixin indicis racionals que l’habitatge s’estigui utilitzant per a la realització d’activitats il·lícites.

e) Quan es tracti d’immobles destinats a habitatge social i ja s’hagués assignat l’habitatge a un sol·licitant.

f) Que l’entrada en l’immoble s’hagi produït amb posterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret llei.

Igualment, en cas que no s’ofereixi una solució residencial en els tres mesos següents des de l’emissió de l’informe dels serveis socials, els propietaris de l’immoble tindran dret a sol·licitar una compensació sempre que s’acrediti el perjudici econòmic ocasionat.

· L’ampliació, fins al 31 d’octubre de 2021, del termini per a sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda, quan l’arrendador sigui una gran forquilla o entitat pública, en els termes establerts en el referit Reial decret llei 11/2020. L’objectiu és atendre determinades situacions de vulnerabilitat que puguin produir-se més enllà del 9 d’agost, actual data de finalització de l’estat d’alarma, a conseqüència de la situació derivada de l’evolució de la pandèmia, i que es tracta d’una mesura que no afecta petits propietaris d’habitatge.

És important assenyalar que aquesta mesura només pot ser sol·licitada una vegada durant tot el període en el qual ha estat vigent aquesta mesura.

· L’extensió, també fins al 31 d’octubre de 2021, dels contractes d’arrendament d’habitatge que poden acollir-se a la pròrroga extraordinària de sis mesos, en els mateixos termes i condicions del contracte en vigor, sempre que no s’hagués arribat a un acord diferent entre les parts i que el propietari, persona física, no hagués comunicat la necessitat de l’habitatge per a si, en compliment dels terminis i condicions establerts en l’article 9.3 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans.

Igual que la mesura anterior, només pot ser sol·licitada una vegada durant tot el període en el qual ha estat vigent aquesta mesura.

· Finalment, s’estén el termini durant el qual els arrendadors i titulars de l’habitatge afectats per la suspensió extraordinària prevista en el citat Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, podran presentar la sol·licitud de compensació prevista en la disposició addicional segona del Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per a fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge i en matèria de transports.

Aquest termini era d’un mes des de la finalització de la vigència de les mesures, amb l’ampliació fins al 31 d’octubre de 2021 prevista per a aquestes mesures, el nou termini fins al qual es podrà presentar aquesta sol·licitud queda fixat en el 30 de novembre de 2021.

Mesures de caràcter urgent

Es tracta de mesures de caràcter urgent, necessàries per a respondre a la situació de les llars en situació de vulnerabilitat en el context de l’evolució de la pandèmia, que se sumen a les mesures de caràcter estructural que s’estan duent a terme en matèria d’habitatge per aquest Departament, encaminades a fer possible el dret constitucional a un habitatge digne adequat i entre les quals es pot citar:

· El desenvolupament d’una legislació estatal en matèria d’habitatge, per primera vegada en l’etapa democràtica.

· Les diferents mesures dutes a terme per a afavorir una major oferta d’habitatge en lloguer a preus assequibles.

Així com les actuacions encaminades a la rehabilitació i millora del parc d’habitatge, sustentat tot això en un increment sense precedents de la inversió pressupostària en aquest exercici 2021.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací