El Consell aprova un decret llei amb mesures urgents en els àmbits educatiu, cultural i esportiu

658

Actualitat Diària

 

El Ple del Consell ha aprovat un decret llei de mesures urgents en els àmbits de l’educació, la cultura i l’esport per pal·liar els efectes de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 en aquestes àrees.

A les mesures ja dutes a terme en matèria educativa, aquest decret llei estableix l’adaptació dels mecanismes necessaris per a la preparació i la posada en marxa del pròxim curs escolar, així com aspectes relacionats amb la continuïtat de serveis educatius afectats per la suspensió de classes presencials aquest curs.

En l’àmbit de la cultura i l’esport, les determinacions de contenció adoptades i la cancel·lació d’esdeveniments culturals i esportius, ha tingut repercussions negatives. Per això, i a més de posar en marxa mesures que afavoreixen la reprogramació i la reactivació d’activitats i d’esdeveniments culturals i esportius, en les quals ja es treballa, resulta necessari adoptar mesures de flexibilització en els procediments d’execució i justificació de les activitats subvencionades.

Mesures en matèria educativa: admissió de l’alumnat per al curs 2020-2021, escoletes 0-3, transport escolar, consolidació PAM en centres concertats

Pel que fa a l’admissió d’alumnat per al curs 2020-2021, el decret llei incorpora les disposicions normatives necessàries per a adaptar el procés d’admissió a les circumstàncies excepcionals i de confinament derivades de l’estat d’alarma; s’adapta la participació dels òrgans col·legiats, i es prorroguen pel pròxim curs les àrees d’influència vigents en l’actual curs a l’efecte d’escolarització.

El procediment d’admissió a les etapes d’Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i FP per al pròxim curs 2020-2021 es tramitarà de manera electrònica, per a evitar així tràmits presencials. La Conselleria, per a garantir l’assistència i l’accés de totes les famílies, habilitarà punts d’atenció a l’usuari per a les persones que no disposen de mitjans electrònics.

Així mateix s’estableix la pròrroga d’un any en la implantació del Programa d’educació plurilingüe i intercultural (PEPLI) en ESO, Batxillerat, FP i Formació de Persones Adultes, en compte de dur-se a terme el curs 2020-2021 tal com preveu la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat.

Per tant, tots els centres educatius de Secundària, Batxillerat, FP i FPA del sistema educatiu valencià, durant el pròxim curs 2020-2021, mantindran els mateixos programes lingüístics que han aplicat aquest curs.

Aquesta pròrroga s’adopta perquè les mesures de contenció vigents per a fer front a la COVID-19, impossibiliten l’elaboració, modificació i aprovació dels projectes lingüístics de centre (PLC) abans del procés d’admissió. Es considera fonamental garantir la participació dels membres de cada consell escolar de centre en condicions presencials per a realitzar les votacions del PLC per majoria de 2/3 i aquesta condició en aquests moments és inviable.

Aquesta circumstància, així com les tasques extraordinàries assumides pels equips directius i pel conjunt de la comunitat educativa, derivades del canvi temporal al model de formació a distància, fan aconsellable la pròrroga dels projectes lingüístics de centre (PLC) vigents i la modificació del calendari d’aplicació de lla llei esmentada.

D’altra banda, i per tal d’assegurar el foment de l’escolarització en el primer cicle d’Educació Infantil, el decret llei preveu una ajuda extraordinària destinada tant a les escoletes 0-3 privades, com a les escoletes municipals per la mateixa quantitat que reben amb el Bo Infantil.

Aquesta mesura té com a finalitat contribuir al manteniment de la xarxa de centres educatius de 0 a 3 anys, per tal de garantir, quan s’alce la suspensió temporal de l’activitat educativa presencial, l’oferta de llocs escolars subvencionats per a la continuació del curs escolar i l’inici del curs 2020-2021 en aquesta etapa educativa.

Un altre aspecte rellevant de la nova norma és que, malgrat la suspensió temporal de l’activitat acadèmica presencial, l’alumnat beneficiari de l’ajuda de transport escolar individual reba el seu import íntegre. La Conselleria abonarà a les famílies totes les ajudes individualitzades de transport escolar concedides per al curs 2019-2020 per a l’alumnat que no pot ser inclòs en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades i que es trobe escolaritzat en Educació Infantil de segon cicle (3 a 5 anys), Primària o ESO i Educació Especial, en centres públics dependents de la Generalitat.

Aquesta mesura s’adopta perquè s’entén justificat pels beneficiaris el compliment de la finalitat per a les quals es concedeix l’ajuda, encara que els dies de no assistència a classe, durant el període de suspensió de l’activitat educativa presencial conseqüència de l’emergència sanitària, suposen més del 20 % del total de dies del curs escolar.

Finalment, i per tal de garantir a l’inici del curs 2020-2021 en els centres educatius concertats, es manté per al pròxim exercici, en forma d’ajuda extraordinària directa, la dotació de recursos destinats a la inclusió educativa i a la lluita contra l’abandonament escolar del Programa d’actuació per a la millora (PAM) que han rebut en el curs actual.

Igualment, una segona ajuda extraordinària directa permetrà consolidar de cara al pròxim curs la dotació i els llocs docents atorgats a l’ensenyament concertat en la convocatòria del PAM per a aquest curs. En total aquesta doble línia d’ajudes del PAM suma una inversió de 15,48 milions d’euros.

 Flexibilització de la justificació de les subvencions a la cultura i l’esport

 L’objectiu d’aquestes mesures és afavorir la justificació i el pagament de despeses ja efectuades quan l’activitat haja quedat frustrada per la declaració de l’emergència sanitària i les mesures de contenció adoptades davant de la COVID-19.

Suposa, en definitiva, que no es perda el dret a percebre la part de la subvenció que justifique el treball ja realitzat amb la concessió de l’ajuda per a activitats culturals i esportives, encara que no es puga acomplir l’objectiu final de la subvenció. D’aquesta manera es contribueix a conservar els llocs de treball i mantindre la viabilitat econòmica de les empreses culturals i creatives en el cas de l’àrea de Cultura; així com de les federacions, esportives, clubs i entitats esportives o administracions locals en el cas de l’àrea d’Esport, que comptaven amb ajudes per a organitzar esdeveniments esportius.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací