El Consell aprova el decret que regula el teletreball en la Funció Pública Valenciana

558

Actualitat Diària

El Ple del Consell ha aprovat aquest dijous el decret pel qual es regula el teletreball per a la seva plantilla i que serà aplicable al personal funcionari i laboral de l’Administració de la Generalitat la gestió de la qual correspongui a la Direcció General de Funció Pública.

El decret consta de 25 articles, dividits en 4 capítols, 2 disposicions addicionals, una derogatòria, 2 disposicions finals i 9 annexos.

Amb la nova norma es regula la modalitat de prestació de serveis a distància en la qual el personal empleat públic pot desenvolupar la seva activitat laboral ?si les necessitats del servei ho permeten? fora de les dependències de l’Administració mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Amb el decret es procura la seguretat jurídica necessària, tant al personal com a l’Administració, sobre la utilització del treball a distància. També es garanteix el dret a la conciliació familiar per a avançar en la igualtat entre homes i dones.

El decret estableix que, amb caràcter general, es podran acollir a la modalitat de teletreball aquells llocs relacionats amb l’estudi i anàlisi de projectes; elaboració d’informes i assessorament tècnic; redacció, correcció i tractament de documents; gestió de sistemes d’informació i comunicacions; anàlisi, disseny i programació de sistemes de comunicació; traducció i tramitació d’expedients mitjançant aplicacions informàtiques, ofimàtiques o de xarxes corporatives.

De la mateixa manera, no podran acollir-se al teletreball aquells llocs que impliquin la prestació de serveis presencials i s’entendran com a tals els de les oficines de registre on s’atengui i informe a la ciutadania; els de personal no docent de centres educatius; els dels efectius d’Emergències; els destinats en residències de majors o dependents, centres de menors o menjadors socials.

D’altra banda, aquells llocs classificats amb el nivell de complement de destí 30 (el màxim i que defineix als llocs d’adreça), no podran acollir-se al teletreball, tret que en el programa ?que ha de ser autoritzat per Funció Pública? es justifiqui quines funcions concretes del lloc en qüestió són susceptibles de realitzar-se mitjançant el treball no presencial.

La nova norma estableix que el treball no presencial serà voluntari i estarà inclòs en un programa que afecti un departament o servei determinat o en un pla personal de treball de caràcter individual.

Tant un com l’altre hauran de ser aprovats per la Direcció General de Funció Pública i en ells es concretaran, entre altres aspectes, les tasques i els objectius a aconseguir, així com el temps que durarà el programa (que serà d’un any prorrogable per períodes iguals) el règim de control, el seguiment periòdic i els dies en què es realitzaran les jornades de teletreball que, en tot cas, no podran ser més de tres a la setmana.

No obstant això, el Decret contempla també que, en situacions de crisis, la voluntarietat quedarà supeditada a les necessitats organitzatives i de protecció de la salut que es determinin pel Govern Central o per la Generalitat. Per situació de crisi s’entén l’originada per factors sanitaris, mediambientals, socials o derivats d’alguna emergència que pugui afectar greument la integritat de les persones treballadores i que així es determini mitjançant un Acord del Consell.

A més, el decret permet al personal acollir-se a una modalitat de teletreball per raons de salut laboral, per a l’efectiva protecció en cas de ser víctimes de violència de gènere o de violència terrorista. També per conciliació familiar en el supòsit d’estat de gestació a partir de la setmana 30 d’embaràs o de la setmana 26 si és gestació múltiple.

Arran d’una recomanació del Consell Juridic Consultiu el Decret contempla establir plans personals de teletreball en alguns supòsits de conciliació i de violència de gènere, per als quals se simplifica el procediment. En aquests casos s’inclou el silenci positiu administratiu. Això significa que, passats 20 dies sense que es resolgui l’expedient, es concedirà el teletreball automàticament. En aquells supòsits que requereixin d’una resposta urgent es concedirà la modalitat de teletreball de manera immediata.

D’altra banda, també podran optar a la modalitat de teletreball els pares que tinguin un fill amb malalties greus o molt greus i requereixin d’hospitalització.

L’Administració proporcionarà i mantindrà a qui teletreballi, els mitjans tecnològics necessaris per a la seva activitat. En el cas que es produeixi un mal funcionament dels equips i que no puguin ser solucionats el mateix dia, la persona afectada haurà de reincorporar-se al treball presencial l’endemà fins que s’hagi resolt el problema.

Per a garantir la protecció en matèria de seguretat i salut en el treball, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) de la Generalitat haurà de verificar, amb caràcter previ a l’inici del programa o del pla personal de treball, que les condicions compleixen amb la normativa de Salut Laboral i que el personal ha realitzat el curs de formació preceptiu per a acollir-se al teletreball. També que ha signat una declaració responsable sobre el lloc on teletreballarà.

En tot cas, el SPRL podrà realitzar, en qualsevol moment, una inspecció amb l’autorització de la persona treballadora i es garantirà el màxim respecte i mínima intromissió en la seva vida privada.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací