CaixaBank obté un benefici de 1.381 milions després de provisionar 1.252 milions per la Covid-19

478

Actualitat Diària

El Grup CaixaBank, presidit per Jordi Gual i dirigit per Gonzalo Gortázar, va obtenir en 2020 un benefici atribuït de 1.381 milions d’euros, un 19% menys respecte a l’exercici 2019, després de realitzar l’any una provisió extraordinària de 1.252 milions d’euros i anticipar-se així a impactes futurs pels efectes econòmics de la Covid-19.

Aquesta provisió establerta amb un enfocament prudent donat el context actual, s’ha incrementat 91 milions en el quart trimestre (1.161 milions d’euros a tancament de setembre), mantenint la mateixa ponderació que en el tancament del trimestre anterior d’escenaris macroeconòmics actualitzats.

Elevat ritme comercial i lideratge en banca digital

Malgrat la complexitat de l’entorn, CaixaBank ha mantingut un elevat ritme comercial i d’activitat recurrent, amb una millora de les quotes de mercat -entre altres, la d’estalvi a llarg termini millora 79 punts bàsics, fins al 23,3%, i la de crèdit a empreses se situa en el 16,5% després de sumar 111 punts bàsics- i un creixement de la vinculació de clients, que ha augmentat 2,2 punts percentuals l’any, fins al 64,3% sobre el total de clients.

A més, destaca especialment la fortalesa en banca digital, on l’entitat ha aconseguit un 67,6% de clients digitals i una quota de mercat del 34,4% segons dades de Comscore, la qual cosa reforça el lideratge de l’entitat en banca digital, amb més de 7 milions de clients.

Per canals, CaixaBank ha consolidat especialment la seva posició com a primera entitat en l’ús de la banca mòbil, amb una quota del 32,5% del rànquing de Comscore. Destaca el creixement en serveis com Bizum, en el qual CaixaBank és l’entitat amb més usuaris del mercat espanyol amb 3 milions de clients registrats, una quota del 22,7% i un creixement respecte al tancament de 2019 del 156%.

Així mateix, imagin, després de la presentació d’una nova estratègia i un nou concepte d’aplicació per a joves, ha captat 400.000 nous clients en el segon semestre, la qual cosa li ha permès superar els 3 milions d’usuaris registrats.

Els ingressos core es mantenen estables l’any (-0,1%) i augmenten un 2,8% en relació amb el tercer trimestre

Malgrat la dificultat associada al context econòmic actual, els ingressos core es mantenen estables l’any i se situen en els 8.310 milions d’euros (-0,1%). En el quart trimestre, els ingressos core augmenten un 2,8% en relació amb el trimestre anterior, impulsats pel bon comportament del marge d’interessos, comissions i ingressos per contractes d’assegurances, i un 1,7% en relació amb el mateix trimestre de l’any anterior.

En l’exercici 2020, el marge d’interessos ascendeix a 4.900 milions, -1,0% respecte a 2019, bàsicament, per la menor aportació de la cartera de renda fixa i, especialment, pel descens dels ingressos dels préstecs per una disminució del tipus d’interès aplicat, vinculat en part a l’increment de la concessió de crèdits ICO, a la reducció dels ingressos procedents del crèdit al consum i al descens de la corba de tipus. Efectes que han estat parcialment compensats per un increment del volum en la cartera així com per les mesures establertes pel BCE a la fi de l’exercici anterior.

Els ingressos per comissions se situen en 2.576 milions l’any (-0,9% respecte a 2019) i 671 milions en el quart trimestre (-3,3% respecte al mateix trimestre de l’exercici anterior) impactats per la disminució de l’activitat econòmica. Respecte al tercer trimestre de 2020, el creixement és del 5,1%, recolzat en les comissions per comercialització d’assegurances i la gestió de l’estalvi a llarg termini dels clients.

Els ingressos derivats de l’activitat d’assegurances de vida risc se situen en 598 milions d’euros, amb un sòlid creixement del +7,5% respecte a 2019 i del +4,3% en relació amb el trimestre anterior (+4,8% respecte al mateix trimestre de l’exercici anterior).

L’epígraf de ‘Altres ingressos i despeses d’explotació’ recull, entre altres, la contribució al Fons de Garantia de Dipòsits per import de 243 milions i els ingressos singulars associats a l’últim earnout de SegurCaixa Adeslas (135 milions).

En l’evolució interanual, també incideix el registre en el quart trimestre d’una provisió, amb criteris conservadors, de 311 milions associada a Erste Group Bank a causa de l’impacte de la Covid-19 en l’entorn econòmic i a l’allargament de l’escenari de baixos tipus d’interès; i el registre de la plusvàlua de 420 milions derivada de la venda parcial del 29% de la participació en Comercia. En el primer trimestre de l’any també es van registrar 109 milions associats a prejubilacions. Així mateix, els resultats de 2019 van estar marcats per l’impacte de l’acord laboral (978 milions d’euros).

Reducció del resultat d’operacions financeres i de participades

En l’evolució interanual del marge brut (-2,3%) influeix, essencialment, la reducció del resultat d’operacions financeres i el resultat de participades. El resultat d’operacions financeres se situa en 238 milions d’euros (-20,1%). La seva evolució ve marcada, en part, per la major materialització de plusvàlues en actius de renda fixa en l’exercici anterior.

Respecte a la cartera de participades, els ingressos es redueixen un 22,8%, fins als 454 milions d’euros. D’una banda, els ingressos per dividends inclouen el dividend de Telefónica i el de BFA per 100 i 40 milions d’euros, respectivament (104 milions i 46 milions en 2019). Per un altre, els resultats d’entitats participades disminueixen un 27,9% respecte a 2019 per menors resultats de les participades en el context econòmic actual, a excepció de SegurCaixa Adeslas que millora significativament el seu resultat anual i especialment el del quart trimestre en relació amb el mateix període de l’any anterior, per menor sinistralitat i aspectes singulars en el context de la Covid-19.

Les despeses d’administració i amortització recurrents es redueixen un 4% després de la gestió de la base de costos i menors despeses incorregudes en el context de la Covid-19. Les despeses de personal decreixen un 4,6%, materialitzant estalvis associats a l’acord laboral de 2019 i les prejubilacions de 2020, que compensen, entre altres, l’increment vegetatiu. Les despeses generals també disminueixen un 3,9% l’any.

L’esforç en la reducció de costos, amb una disminució interanual del 4%, superior a la reducció dels ingressos core (-0,1%), permet la millora de la ràtio d’eficiència core en 2,3 punts percentuals.

Volum de negoci rècord amb un creixement del 7,8%

CaixaBank ha tancat 2020 amb el volum de negoci (crèdits+recursos) més alt de la seva història: 659.332 milions d’euros, amb un creixement l’any del 7,8% (47.640 milions).

El crèdit a la clientela brut aconsegueix els 243.924 milions d’euros amb un creixement del 7,3% l’any (16.518 milones), com a conseqüència essencialment de l’augment del crèdit a empreses (16,6%) i al sector públic (43,2%).

Els recursos de clients ascendeixen a 415.408 milions d’euros a 31 de desembre de 2020 (8,1% l’any, 31.122 milions, i 2,7% en el trimestre), impulsats pel fort creixement dels dipòsits a la vista (16,2% i 3,2% l’any i en el trimestre, respectivament), en un context en el qual les famílies i les empreses han gestionat les seves necessitats de liquiditat.

Els actius sota gestió se situen en els 106.643 milions d’euros. La seva evolució anual (4,2%) ve marcada, després de la caiguda dels mercats en la primera part de 2020, per la seva progressiva recuperació al llarg de l’any, especialment durant l’últim trimestre. Destaquen així mateix les subscripcions netes positives tant l’any com en el trimestre.

El patrimoni gestionat en fons d’inversió, carteres i sicavs se situa en 71.315 milions d’euros (4% l’any i 6,2% en el trimestre) i els plans de pensions aconsegueixen els 35.328 milions d’euros (4,7% l’any i 4,9% en el trimestre).

Solvència i liquiditat, en nivells òptims per sobre de les exigències reguladores

La ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) aconsegueix el 13,6%. L’evolució anual de +161 punts bàsics recull 32 punts bàsics per l’impacte extraordinari de la reducció del dividend amb càrrec al 2019, així com 55 punts bàsics per l’aplicació de l’ajust transitori de la normativa IFRS9. La resta de l’evolució acumulada s’explica per 99 punts bàsics de variació orgànica, -15 punts bàsics per la previsió de dividends de l’any i -10 punts bàsics de l’evolució dels mercats i altres (+52 en el trimestre), que inclou, principalment, l’impacte de la venda parcial de Comercia i la provisió de la participació en Erste Group Bank.

La ràtio Tier 1 aconsegueix el 15,7%. El mes d’octubre, es va realitzar una nova emissió de 750 milions d’instruments d’AT1. Després de l’emissió, el Grup cobreix totalment el bucket d’AT1, tant en termes de requeriments de Pilar 1 (1,5%), com la part corresponent dels requeriments del P2R (0,28%). En relació amb el requeriment de MREL (22,7% dels APRs a 31 desembre de 2020), a 31 de desembre, CaixaBank compta amb una ràtio sobre APRs del 26,3%.

Respecte a la liquiditat, els actius líquids totals se situen en 114.451 milions d’euros -la xifra més alta aconseguida per l’entitat-, amb un creixement de 25.024 milions d’euros l’any degut principalment a la generació i aportació de col·laterals a la pòlissa del Banc Central Europeu.

El Liquidity Coverage Ràtio del Grup (LCR) a 31 de desembre de 2020 és del 276%, mostrant una folgada posició de liquiditat (248% LCR mitjana últims 12 mesos), molt per sobre del mínim requerit del 100%.

Contenció de la morositat amb una gestió adequada del risc

La ràtio de morositat es redueix l’any fins al 3,3% (-30 punts bàsics) i la ràtio de cobertura s’incrementa fins al 67% (+12 punts percentuals l’any després de reforçar les provisions). El cost del risc 12 mesos se situa en el 0,75%.

Els saldos dubtosos descendeixen 193 milions d’euros l’any malgrat l’alentiment en l’activitat de recuperació durant l’inici de la crisi sanitària. Destaca la reducció en el trimestre per import de 477 milions, amb caiguda en tots els segments de risc a conseqüència de l’activitat de recuperació, a la qual s’afegeix l’impacte de vendes de cartera.

La cartera d’adjudicats nets disponibles per a la venda a Espanya és de 930 milions d’euros (-28 milions d’euros en 2020) i la ràtio de cobertura és del 42% (+3 punts percentuals l’any). El total de vendes d’immobles en 2020 se situen en els 443 milions.

Fort compromís amb els clients i la societat per a continuar donant suport a l’economia

Des de mitjan març, CaixaBank ha estat operatiu en tot moment com a proveïdor de serveis essencials, actuant amb un grau de compromís molt elevat amb la societat i amb els seus clients gràcies al treball dels més de 35.000 empleats del Grup. L’entitat ha garantit el finançament a empreses i particulars i continua fent costat als sectors més afectats per la pandèmia.

Durant 2020, l’entitat ha aprovat un total de 388.641 sol·licituds de moratòria dels seus clients a Espanya, amb un important descens en el segon semestre. Les moratòries afecten una cartera de 11.097 milions d’euros, un 5% del total de la cartera de crèdit de CaixaBank. El 98% de les moratòries de crèdit concedides pel Grup estan al corrent de pagament a tancament de 2020. Les moratòries de crèdit al consum van vèncer, en la seva gran majoria, durant l’últim trimestre.

D’altra banda, des de l’inici de l’estat d’alarma, CaixaBank ha aprovat finançament al sector empresarial per 83.700 milions d’euros, al marge de les línies ICO, per a pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia en el teixit productiu. A més, des de l’inici de la comercialització de les línies ICO COVID-19, CaixaBank ha concedit 184.814 préstecs per 12.640 milions d’euros. El 76% de l’import desemborsat correspon a autònoms i pimes. A més, el banc social de CaixaBank, MicroBank, ha concedit un total de 26.854 préstecs per valor de 349,7 milions d’euros destinats a pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19 al llarg de 2020.

Des que va començar la crisi de la COVID-19, sota el lema #ContigoMásQueNunca, CaixaBank va activar un ampli paquet de mesures amb l’objectiu d’atenuar els efectes econòmics i socials i, d’aquesta manera, donar resposta a les necessitats dels col·lectius més afectats, com la bestreta de les prestacions de desocupació i de suspensió temporal d’ocupació a 3,6 milions de persones; la condonació del lloguer dels habitatges de la seva propietat a 4.800 famílies i la col·laboració amb la Fundació “la Caixa” mitjançant, entre altres iniciatives, el programa de voluntariat de CaixaBank o les activitats del departament d’Acció Social de CaixaBank desenvolupades amb pressupost cedit per la Fundació “la Caixa”.

La Junta General Extraordinària d’Accionistes aprova la fusió amb Bankia

El 17 de setembre de 2020, els Consells d’Administració de CaixaBank i Bankia van acordar aprovar i subscriure el projecte comú de fusió per absorció de Bankia per CaixaBank amb una equació de bescanvi de 0,6845 accions de CaixaBank per cada acció de Bankia. El bescanvi s’atendrà amb accions de nova emissió de CaixaBank.

El projecte comú de fusió va ser aprovat per àmplia majoria en les Juntes Generals d’Accionistes de CaixaBank i de Bankia, que van tenir lloc a principis de desembre de 2020. El nomenament dels nous consellers per a l’etapa posterior a la fusió també va ser aprovat per la junta general de CaixaBank.

El quòrum aconseguit en les Juntes va superar el 70% en el cas de CaixaBank i el 80% en el de Bankia. Totes dues Juntes van aprovar els punts de l’ordre del dia amb un suport superior al 99% en tots ells.

Es preveu que la fusió es materialitzi durant el primer trimestre del 2021 -subjecte al fet que s’obtinguin les autoritzacions reguladores i administratives corresponents- i que la integració operativa entre les dues entitats s’executi abans de finalitzar 2021.

Com a resultat d’aquesta operació:

CaixaBank es convertirà en el banc de referència a Espanya amb més de 20 milions de clients, una quota en crèdits i dipòsits del 25% i 24%, respectivament, i superarà els 664.000 milions en actius totals, un volum que li convertirà en el banc de major grandària del mercat domèstic.

L’entitat aconsegueix una presència geogràfica equilibrada i diversificada, amb la xarxa d’oficines més extensa i especialitzada del sector. I la voluntat de mantenir la proximitat al territori i la inclusió financera que CaixaBank i Bankia sempre han demostrat. L’entitat combinada tindrà presència en al voltant de 2.200 municipis, i en 290 serà l’única entitat amb representació.

La capil·laritat de la xarxa juntament amb les capacitats digitals –amb 10 milions de clients digitals a Espanya– permetran continuar millorant l’experiència del client.

S’espera generar sinergies anuals de costos d’al voltant de 770 milions i nous ingressos anuals d’al voltant de 290 milions.
Els objectius de solvència de l’entitat establiran un buffer d’entre 250 i 300 punts bàsics sobre el requeriment regulador SREP, i una ràtio CET1 d’entre el 11,0% i el 11,5% sense considerar ajustos transicionals IFRS9.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací