Bankia obté un benefici de 230 milions en 2020, un 57,6% menys per la Covid-19

457

Actualitat Diària

Bankia ha obtingut un benefici net de 230 milions d’euros en l’exercici 2020, la qual cosa suposa un descens del 57,6% sobre l’any anterior, a causa del menor resultat generat per les operacions financeres, així com per unes provisions de caràcter extraordinari de 505 milions d’euros a conseqüència de la situació generada per la Covid-19.

La finalitat d’aquestes dotacions extraordinàries ha estat reforçar encara més el balanç de l’entitat i comptar així amb una major flexibilitat per a fer front a les necessitats financeres que poguessin tenir en el futur famílies i empreses. Bankia ha dedicat també 576 milions a provisions ordinàries de crèdit i adjudicats.

El president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha apuntat que, “malgrat totes les dificultats i al fet que els tipus d’interès han aprofundit en el terreny negatiu, Bankia ha tancat un exercici molt positiu en termes de negoci, amb importants creixements en crèdit a empreses, en producció hipotecària i en fons d’inversió”.

“Gràcies a l’esforç i rigor de tots els professionals del banc, hem complert els objectius de creixement de quota de mercat que ens havíem plantejat per a l’any 2020 en el Pla Estratègic”, ha subratllat Goirigolzarri.

En aquest sentit, el president de Bankia ha assenyalat que el 2020 “s’ha convertit l’any de la culminació del projecte de Bankia com a entitat independent”. “I tinc per a mi que hem de fer un balanç molt positiu, del qual jo em sento molt orgullós”.

“Tot l’equip de Bankia ha hagut d’afrontar enormes reptes de gestió durant aquests deu últims anys, que s’han materialitzat en importants èxits i han fet possible que estiguem finalitzant una etapa francament magnífica. Tot això, ens situa en una posició extraordinària de cara a la integració amb CaixaBank i estic convençut que junts tenim un futur enormement il·lusionant i prometedor”, ha indicat.

Objectius complerts en qualitat de balanç i generació de capital Per part seva, el conseller delegat de Bankia, José Sevilla, ha posat en valor que l’entitat ha tancat el Pla Estratègic 2018-2020 complint amb els objectius fonamentals amb els quals s’havia compromès, com la generació de capital, la reducció dels actius improductius o el bon comportament dels productes d’alt valor per al client.

“En tot just tres anys, Bankia ha generat 2.934 milions d’euros de CET1 fully loaded, molt per sobre del que ens havíem compromès i dels requeriments reguladors. El capital de la màxima qualitat CET1 fully loaded s’ha situat en el 15,48%, amb el que ampliem el nostre lideratge en solvència entre els grans bancs espanyols”, ha destacat.

A tancament de desembre, la ràtio de capital regulador CET1 fully loaded de Bankia s’ha situat en el 16,17% si s’incorporen les mesures de flexibilització de capital adoptades pels organismes i autoritats competents. Sense elles, la ràtio de capital CET1 fully loaded en finalitzar 2020 ha estat del 15,48%, enfront del 13,02% de l’exercici anterior, la qual cosa mostra una sòlida generació de capital i un excés de 710 punts bàsics sobre els mínims
reguladors exigits per a 2020.

Bankia compta, a més, amb un ampli matalàs de liquiditat per a afrontar la situació i poder continuar finançant l’economia, ja que té presos més de 22.900 milions d’euros del Banc Central Europeu (BCE) a través del TLTRO III i el coeficient de cobertura (LCR) avança i s’eleva fins al 195%.

“Un altre dels grans assoliments del Pla Estratègic -ha afegit Sevilla- ha estat l’enfortiment de la qualitat del balanç. Gràcies a l’esforç de tots els professionals de Bankia hem estat capaços de situar els actius improductius nets en el 2,98%, al mateix temps que hem augmentat la seva cobertura”.

En concret, la taxa de morositat s’ha situat en el 4,7% en 2020, enfront del 5% en què es trobava un any abans, i la ràtio de cobertura puja 4,2 punts percentuals respecte a desembre de l’any 2019 i aconsegueix el 58,2%.

Fort avanç del crèdit a empreses

“Però, per a mi, el més important de l’any ha estat el suport que hem donat als nostres clients en un any tan difícil”, ha afirmat Sevilla, qui ha explicat que “hem concedit a autònoms, pimes i empreses prop de 11.000 milions d’euros en crèdits amb aval de l’ICO i hem formalitzat 49.000 moratòries hipotecàries i més de 61.500 moratòries en préstecs al consum”.

El saldo viu de les moratòries hipotecàries a persones físiques se situava en 4.261 milions d’euros, la qual cosa equival al 7% sobre el total del crèdit hipotecari no dubtós de Bankia.

Per part seva, el saldo viu de les moratòries de préstecs al consum a persones físiques sumava 79 milions d’euros, el 2% del total del crèdit consum no dubtós.

En paral·lel, l’entitat ha continuat participant activament en el programa d’avals dissenyat pel Govern a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), amb una quota del 9,06% i un desemborsament de 10.941 milions d’euros (uns 8.100 milions amb aval). Aquesta xifra representa el 26% sobre el total del saldo del crèdit a empreses del banc.

D’aquesta manera, la quota de l’estoc en empreses ascendeix al 8,11% al novembre (última dada disponible), 37 punts bàsics més que en el mateix mes de l’any anterior.

Tot això ha permès un fort creixement de l’estoc de crèdit a empreses, que ha tancat 2020 en 42.600 milions d’euros, un 17% més, després d’elevar-se en un any en 6.100 milions d’euros.

Rècord històric en producció hipotecària

Quant a l’evolució del negoci a particulars, l’exercici 2020 ha anat de menys a més i l’entitat ha tancat un trimestre rècord en formalitzacions d’hipoteques i consolida avanços en la recuperació de l’activitat del crèdit al consum.

En concret, les formalitzacions hipotecàries han arribat l’any fins als 3.348 milions d’euros, un 14,3% més que a tancament de 2019. A més, el quart ha estat el millor trimestre històric amb un volum finançat de 1.086 milions d’euros, un 28,1% per sobre del mateix trimestre de 2019, i un 35,6% més respecte al trimestre precedent, que ja havia registrat rècord.

La quota de nova producció d’hipoteques a tancament de novembre (última dada publicada) és del 7,89%, enfront del 6,81% d’igual mes de 2019. De l’import total formalitzat, el 67% correspon a préstecs hipotecaris a tipus fix, mentre que el lloen to value mitjà de totes les hipoteques generades l’any és del 65%.

En consum, un trimestre més s’aprecia una recuperació gradual del negoci. En l’últim trimestre de l’exercici, les formalitzacions han aconseguit els 337 milions d’euros, un 43,5% més que en el trimestre precedent, si bé encara un 54,1% per sota de les signades un any abans. En el conjunt de l’exercici, s’han concedit 1.229 milions d’euros (-53,6% respecte a l’any anterior).

Líder en captacions de fons d’inversió dels grans bancs

Una de les fortaleses de l’activitat de Bankia en els últims exercicis ha estat l’increment de la seva posició en els productes d’alt valor per al client, com els fons d’inversió.

Bankia ha signat de nou un quart trimestre molt positiu en captacions netes i, malgrat el complicat entorn, ha aconseguit tancar l’any com a líder en captacions dels grans bancs espanyols.

Els actius gestionats i comercialitzats se situen al voltant dels 24.000 milions d’euros a tancament de 2020, quan un any abans eren de 22.300 milions d’euros, un 7,3% més. En el conjunt de l’exercici, les captacions netes ascendeixen a 1.328 milions d’euros.

D’aquesta manera, la quota de mercat de Bankia ha pujat en 46 punts bàsics respecte a desembre de 2019 i aconsegueix el 7,51%, superant també folgadament l’objectiu establert en el Pla Estratègic 2018-2020, que era del 7,2%.

La gradual recuperació del negoci de particulars es reflecteix també en el comportament del segment dels plans de pensions i la nova producció d’assegurances.

Així, els actius gestionats i comercialitzats dels plans han crescut un 1,7% l’any i, en assegurances, s’ha incrementat la nova producció un 83,8% en relació amb el tercer trimestre de 2020.

Contenció de la despesa i avanç en els ingressos per serveis

El marge d’interessos ha anat registrant al llarg de l’exercici un millor comportament trimestre contra trimestre i, a tancament de 2020, ha sumat 1.904 milions d’euros, la qual cosa representa un descens del 5,9% respecte a 2019. Aquest comportament s’explica per l’impacte de la caiguda de la corba de tipus, pel canvi de mix de la cartera creditícia, amb un major pes del segment d’empreses i menors volums de consum, i per la menor contribució d’interessos de la cartera de renda fixa.

Pel costat dels ingressos, les comissions netes han registrat un avanç del 12,2% interanual, fins a aconseguir els 1.213 milions d’euros. Aquest creixement s’explica pel bon comportament de les comissions generades pel negoci amb clients i les generades per les activitats de serveis d’actius sota gestió i originació.

A més, l’ampliació del col·lectiu al qual s’aplica la política comercial sense comissions del programa ‘Per Ser Tu’ ha reduït en un 11,5% els ingressos de les comissions per serveis de cobraments i pagaments, en la mesura en què els clients que formen part d’aquest programa deixen de pagar per les seves targetes.

Al costat d’això, la partida de despeses d’explotació de Bankia s’ha reduït l’any fins a 1.781 milions d’euros, mostrant un descens del 2%. Així, les despeses d’explotació sobre el total dels actius ponderats per risc (APRs) representen el 2,64%, enfront d’una mitjana del 3,29% dels bancs comparables.

La caiguda de les despeses i l’augment dels ingressos per comissions ha fet possible que el resultat core (marge d’interessos i comissions, menys despeses d’explotació) tanqui l’exercici en 1.336 milions d’euros, un 3,8% més. A més, destaca l’evolució del quart trimestre de l’any, que reflecteix un creixement del resultat core del 10,8% sobre el mateix període de 2019.

El conseller delegat de Bankia ha destacat que el resultat core de l’últim trimestre “ha estat el més alt dels últims tres anys, superant en un 11% al de 2019 i en un 24% al de 2018”.

El benefici abans d’impostos sense tenir en compte les provisions extraordinàries per la Covid-19, que representa l’activitat bancària més recurrent, ha aconseguit els 816 milions d’euros, i suposa un creixement del 8% sobre l’any anterior.

Amb tot això, el benefici net obtingut per Bankia en 2020 és de 230 milions d’euros, un 57,6% menys que en 2019, a conseqüència de l’impacte de les provisions extraordinàries i la menor contribució del resultat per operacions financeres.

Rècord en vendes digitals

Bankia, en un any complicat a conseqüència de la pandèmia, ha reforçat tots els canals de relació amb els seus clients (App, Bankia En línia, ‘Connecta amb el teu Expert’, xarxa de sucursals…) amb la finalitat de continuar prestant un servei excel·lent, tant si els usuaris volien continuar acudint a l’oficina (s’ha mantingut oberta el 90% de la xarxa en tot moment) com si preferien recórrer als canals a distància del banc.

La cartera de clients digitals de l’entitat representa el 60,5% del total a tancament de l’exercici, la qual cosa compara amb el 53,3% de l’any 2019. D’aquesta manera, Bankia compta amb més de quatre milions de clients que es relacionen amb el banc de manera digital.

Quant a les vendes digitals, l’entitat ha finalitzat 2020 fent un important salt sobre el total de les vendes de Bankia i aquestes suposen ja el 46,9% del total, la xifra més elevada registrada pel banc. Així, respecte a l’any 2019 l’avanç és de gairebé 11 punts percentuals i se situa per sobre de l’objectiu del 35% fixat en el Pla Estratègic 2018-2020.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací