La Junta de Govern de Castelló aprova la tramitació de les contractacions d’emergència per la covid-19

683

Actualitat Diària

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Castelló celebrada hui amb caràcter extraordinari i de manera telemàtica ha aprovat la instrucció per a la tramitació de les contractacions d’emergència de les prestacions derivades de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19. L’objectiu és agiliztar els tràmits de contractacions que són imprescindibles i inajornables, establint el funcionament de l’administració municipal en aquest sentit i facilitant la gestió dels departaments i regidories implicats en la resposta municipal a l’emergència sanitària.
El portaveu de l’equip de govern, Rafa Simó, ha incidit en què “la finalitat dels acords aconseguits en la junta de govern de hui és agilitzar al màxim les contractacions de serveis que siguen necessaris per l’actual situació d’emergència sanitària, així com tot el relatiu a personal”.
La tramitació d’emergència està prevista en l’article 120 de la Llei de Contractes del Sector Públic, caracteritzant aquest règim pel seu caràcter excepcional per a solucionar de manera immediata aquelles necessitats derivades de situacions catastròfiques o que afecten la seguretat nacional, supòsits que es poden aplicar a la present emergència sanitària.
D’aquesta manera, les contractacions d’emergència derivades de la situació de crisi sanitària ocasionada pel coronavirus que haja de realitzar l’Ajuntament de Castelló, estan dispensades de tramitar expedient, sense quedar subjecte als requisits formals establits en la Llei de Contractes del Sector Públic, fins i tot el de l’existència de crèdit suficient. En cas que no existisca crèdit adequat i suficient, una vegada adoptat l’acord, es procedirà a la seua dotació de conformitat a la Llei General Pressupostària.
A més, el termini d’inici de l’execució de les prestacions no podrà ser superior a un mes, comptat des de l’adopció de la resolució corresponent. I es requerirà un informe de necessitat i idoneïtat del contracte, que motive, justifique i fonamente la contractació d’emergència. Aquest tipus de tramitació també estableix que correspon a cada servei, departament i regidoria delegada la selecció del contractista i la valoració de la seua capacitat per a executar la prestació.
Aquesta instrucció no s’aplicarà a aquelles prestacions que per raó del seu import tinguen la naturalesa de contractes menors, els quals es tramitaran d’acord amb el procediment habitual per a la seua aprovació, si bé s’haurà d’esmentar en la seua justificació que les necessitats administratives que es pretenen satisfer responen a l’emergència motivada per la covid-19.
L’acord inclou també la delegació en el regidor de Contractació i Patrimoni, Rafa Simó, de la competència per a aprovar les contractacions d’emergència que resulten precises en aplicació de la instrucció, qualsevol que siga el seu import, incloent la totalitat d’atribucions que corresponen a la Junta de Govern Local com a òrgan de contractació.
Delegacions de competències
D’altra banda, el Govern municipal també ha aprovat hui en junta la modificació temporal de les delegacions de la Junta de Govern Local en matèria de personal i contractació. Així, es deleguen en l’edil de Recursos Humans, David Donate, les competències relatives a la declaració de qualsevol situació administrativa de tot el personal al servei de l’Ajuntament, incloent l’autorització del reingrés al servei actiu; i l’aprovació de la jubilació de personal al servei de l’Ajuntament i, en el seu cas, la prolongació del servei actiu.
Així mateix, es deleguen en el regidor de Contractació i Patrimoni, les competències relatives a competències que ostenta la Junta de Govern Local com a òrgan de contractació en els contractes declarats expressament de la seua competència, amb excepció dels acords relatius a l’aprovació de l’expedient de contractació i la seua adjudicació.
Aquest acord té caràcter temporal pel temps estrictament necessari per a fer front a l’emergència sanitària derivada del coronavirus i, en particular, durant la duració de l’estat d’alarma.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací