El Consell destina 8 milions d’euros en ajudes directes a establiments públics d’oci nocturn de la Comunitat

491

Actualitat Diària

El Consell, reunit en sessió plenària, ha aprovat un decret llei de mesures extraordinàries dirigides a persones físiques o jurídiques explotadores d’establiments públics d’oci nocturn de la Comunitat Valenciana.

A més, el Ple també ha aprovat decret d’aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d’ajudes a establiments públics d’oci nocturn de la Comunitat Valenciana, dotat amb 8 milions d’euros.

Aquesta línia d’ajudes directes està dirigida a compensar des de la Generalitat, i en la mesura que sigui possible, els negatius efectes que sobre l’economia i l’ocupació vinculada a l’activitat d’oci nocturn està tenint l’obligat cessament d’activitat dels establiments públics d’oci nocturn.

Les ajudes directes articulades a través del present decret tindran com a beneficiàries a les persones i entitats que ostentin l’explotació econòmica dels establiments públics d’oci nocturn que a continuació es relacionen: pub, cafè cantant, cafè concerto, cafè teatre, discoteques, sales de ball i sales de festa.

La percepció d’aquestes ajudes serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el present decret.

Beneficiaris de les ajudes

Podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques que reuneixin les següents condicions:

1. Ser persones físiques o jurídiques explotadores dels establiments públics d’oci nocturn. S’entendrà per persona explotadora aquella que es dediqui a l’explotació econòmica de l’activitat d’oci nocturn en l’establiment públic objecte de subvenció, podent ser la mateixa titular de la llicència d’obertura i activitat o, si no és el cas, propietària, arrendatària o ostentar la titularitat jurídica del mateix per qualsevol títol vàlid en Dret.

2. Ser persona explotadora d’alguna de les següents tipologies d’establiments públics d’oci nocturn,

· Locals tipologia A): pub, cafè cantant, cafè concerto, o cafè teatre

· Locals tipologia B): discoteques, sales de ball, o sales de festa

3. Acreditar que s’ostentava la condició de persona explotadora de l’activitat objecte de subvenció a data de 17 d’agost de 2020 i que aquesta es manté a data de presentació de sol·licitud de l’ajuda.

Import i distribució de les ajudes

L’import global màxim de les ajudes que es concediran mitjançant el decret serà de 8.000.000 d’euros.

a) La quantia de les ajudes dirigides a la tipologia A (pub, cafè cantant, cafè concerto, o cafè teatre) serà 7000 euros.

Per a aquestes ajudes es destinarà un import global màxim de 3.725.000 euros.

b) Per als beneficiaris corresponents a la tipologia B (discoteques, sales de ball, o sales de festa): 28.500 euros.

Per a aquestes ajudes es destinarà un import global màxim de 4.275.000 euros.

c) En el supòsit de no esgotar-se el crèdit pressupostari destinat a atendre les sol·licituds presentades per algun o alguns dels beneficiaris corresponents a les tipologies A) o B), el sobrant podrà destinar-se a augmentar l’import global màxim assignat a aquella tipologia per al qual l’estimació inicial resulti insuficient per a atendre les sol·licituds que comptin amb informe favorable però estiguin condicionades a disposar de major consignació pressupostària.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací